วิสัยทัศน์: เป็นเครือข่ายบริหารจัดการบริการสุขภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1 เมษายน 2549

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากห้องสมุด
แนะนำหนังสือใหม่

Google

หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงานในจังหวัด
Web,Mail ยอดนิยม
โทรทัศน์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ตรวจฉลาก

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสาน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

สถานที่ติดต่อ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 203 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ โทร 056-712235-9
E-mail:pbh2546@hotmail.com