วิสัยทัศน์
ราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย)
พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ทั้ง4 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู)
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  3. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน
 
   
 
     
   

พบ อุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก หน่วยกู้ชีพ 1669

หรือ 0-3537-5908
ฟรี บริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทีมกู้ชีพ เครื่องช่วยชีวิตออกไปรับถึงที่

0-3537-5908

นายแพทย์มนตรี ภูริปัญญวานิช
 
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางซ้าย

   ข้อมูลทั่วไป
ขอเชิญเจ้าหน้าที โรงพยาบาลบางซ้ายทุกท่านร่วมกิจกรรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น
ระบบสนับสนุนการทำงาน Online
ทำเนียบผู้อำนวยการ

ระบบงานสนับสนุนการทำงาน Online

ระบบส่งธุรกรรม โปรแกรม CSMBS 
ข้อมูลทั่วไปอำเภอบางซ้าย คลังข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ KM หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ DMSIC
คปสอ.บางซ้าย ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองสิทธ(เครื่องที่1/เครื่องที่2/เครื่องที่4)  ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
บุคคลากร ระบบรับ-ส่งข้อมูล สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับ-ส่งการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ E-Claim
 งานแพทย์แผนไทย Web กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อมูลผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติด
งานศูนย์ข้อมูลและสิทธิประโยชน บทเรียน Electronic การให้รหัสโรค ICD-10 ระบบส่งแบบคำขอเบิก โปรแกรม CSCD
  รวม Link กระทรวงสาธารณสุข ระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการ
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ภาพกิจกรรม

ซ้อมแผนไฟไหม้ ปี 61

24 สิงหาคม 2561

 

 

ส่งข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ Webmaster : bangsay@gmail.com

โรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-375908