คปศว.10

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คปศว.10 ครั้งที่ 1/2544 

ในวันที่ 4 มกราคม 2544 เวลา 13.30 - 15.30 น.

 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอเนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่

คปศว.10 จัดประชุมทำโครงการศึกษาอนาคตสาธารณสุข เรื่อง สุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
วันที่ 26  มีนาคม  2544  เวลา  08.00 -  16.30  น.
จังหวัดดีเด่นในการกำจัดโรคเรื้อน ประจำปี 2543
จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลดีเด่น ในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราความชุกต่ำกว่า 0.3/10,000 ประชากร
จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ได้รับวุฒิบัตรรางวัลชมเชย
จังหวัดลำปาง
 ได้รับรางวัลดีเด่นในการให้บริการประชาชนด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
 คุณภาพชีวิตของชุมชน
 รางวัลชมเชยในการให้บริการสาธารณสุข
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง
 ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ข้อมูลวิชาการหรือการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับงานพื้นที่สูง ส่งเผยแพร่ในสาร
 ศวน. ของศูนย์ฯ
 ขอเชิญใช้บริการห้องประชุม/อบรม/สัมมนา (ความจุ 100 คน) และห้องพักในราคาพิเศษ
(ค่าบริการอาหาร 3 มื้อ  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  พร้อมที่พัก  ราคา 300 บาท ต่อ วัน)
 ศูนย์ฯ กำหนดประเมินงานส่งเสริมสุขภาพ  และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง ระหว่าง
 เดือนมกราคม - มีนาคม 2544  ในจังหวัดเชียงใหม่  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แม่ฮ่องสอน
 ตาก  กำแพงเพชร  และราชบุรี
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10  จังหวัดลำปาง
ขอเชิญผู้สนใจที่จะทำโครงการส่งเสริมการใช้ผักปลอดสารพิษในสถานที่ทำงาน ร่วมประชุม
ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 19 มีนาคม 2544
 ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 9 และการกระจายอำนาจ"
โดย นายพิษณุ  แสนประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ  กรมอนามัย
ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10 จังหวัดลำปาง