หน่วยงานวิชาการ
 

 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10

 

 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

 

 โรงพยาบาลแม่และเด็ก

 

  ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ

 

 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

 

 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

 

 ศูนย์พัฒนาวิชาการการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10

 

 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10

 

 ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา

 

 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2

 

 ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ลำปาง

 

 โรงพยาบาลสวนปรุง

 

 ศูนย์สุขภาพจิตเขต 10

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร

 

 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

 

 ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ