คณะกรรมการ งานสำคัญของเขต

  คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับเขต 10

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประธาน
2. สาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 รองประธาน
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กรรมการ
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรรมการ
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรรมการ
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กรรมการ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กรรมการ
9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง กรรมการ
10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กรรมการ
11. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กรรมการ
12. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา กรรมการ
13. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
14. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่ กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 เชียงใหม่ กรรมการ
17. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ กรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย กรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ ลำปาง กรรมการ
20. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10 ลำปาง กรรมการ
21. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ กรรมการ
22. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ เชียงใหม่ กรรมการ
23. ผู้อำนวยการศูนย์วางแผนครอบครัว  ลำปาง กรรมการ
24. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา กรรมการ
25. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง กรรมการ
26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เขลางค์นคร ลำปาง กรรมการ
27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ กรรมการ
28. ผู้แทนกรมการแพทย์ กรรมการ
29. ผู้แทน   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ
30. ผู้แทน   องค์การเภสัชกรรม กรรมการ
31. ผู้แทน   กรมสุขภาพจิต กรรมการ
32. ผู้แทน   ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด   เชียงใหม่ กรรมการ
33. ผู้แทน   ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด   แม่ฮ่องสอน กรรมการ
34. ผู้แทน   สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กรรมการ
35. ผู้แทน กองสาธารณสุขภูมิภาค กรรมการ
36. ผู้แทน กองโรงพยาบาลภูมิภาค กรรมการ
37. ผู้แทน   สำนักงานประกันสุขภาพ กรรมการ
38. ผู้แทนสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
39. ผู้แทนกองการพยาบาล กรรมการ
40. ผู้แทนกองสุขศึกษา กรรมการ
41. ผู้แทนกองประกอบโรคศิลปะ กรรมการ
42. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ  นครสวรรค์ กรรมการ
43. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
44. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน (นายแพทย์ 9 วช.) สสจ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
45. นักวิชาการสาธารณสุข  9 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
46. ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขเขต 10 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
47. ผู้ประสานงานเขต 10 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข

 

คณะกรรมการ งานสำคัญของเขต

ปัญหาสาธารณสุขสำคัญของเขต 10 และจังหวัดแกนนำ

ประจำปีงบประมาณ 2544

ปัญหา

แกนนำ

1. โรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2. ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
3.สุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข ของจังหวัดในเขต 10

ประจำปีงบประมาณ 2544

ชื่อโครงการ

จังหวัด

1. การป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2.การแก้ปัญหาทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เขต 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
3.การแก้ปัญหาสุขภาพจิต เขต 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   การพัฒนาระบบข้อมูล  MIS  เขต 10  
   การพัฒนาระบบ HA รพช.ในเขต 10  
   การแก้ปัญหาระบบบริหารงบประมาณเขต 10  
4.การควบคุมโรคมาลาเรียชายแดน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.การควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
   การรณรงค์"เมาไม่ขับ"  
6.การป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการ งานสำคัญของเขต