ข้อมูลในการติดต่อกับศูนย์วิชาการ เขต 10

ศูนย์วิชาการ

E-mail address

Website address

สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 e-mail:malar@chmai.loxinfo.co.th http://www.geocities.com/HotSprings/Bath/ 9403
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 e-mail : chawalit@cm.ksc.co.th http:// www.
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10 e-mail:env10lp@chmai.loxinfo.co.th http://www.geocities.com/HotSprings/Bath/9965
ศูนย์สุขภาพจิตเขต 10 e-mail : mhcn@cm.ksc.co.th http:// www.thai.net/mhc10
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 e-mail : hpc10@cmnet.co.th http:// www.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ e-mail:ncdc@ds.do.intanon.nectec.or.th http:// www.intanon.nectec.or.th/~ncdc
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ e-mail : vidhayakom@dmsc.moph.go.th http://www.geocities.com/CapitalHill/Parliament/8499
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย e-mail : rmser@chiangrai.a-net.net.th  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Runway/ 9268
ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา e-mail : fphcl@lpg.cscoms.com http:// www.geocities.com/HotSprings/Bath/ 9506
ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ e-mail :epinorth@chmai.loxinfo.co.th http:// www.geocities.com/HotSprings/Bath/ 9550
ศูนย์พัฒนาวิชาการการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ e-mail : spaids@cmnet.co.th http:// www.
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา การสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ e-mail : nprimary@loxinfo.co.th http:// www.
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ลำปาง e-mail :suratat@lpg.cscoms.com http:// www.
ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ e-mail : jaroon@loxinfo.co.th http:// ndtc.chiangmai.ac.th
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ e-mail : icoh@loxinfo.co.th http:// www.icoh.org
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง e-mail : inc@mail.bcnlp.ac.th http:// www.bcnlp.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา e-mail : bcnpy.ac.th http:// www.bcnpy.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ e-mail : bcnc@chiangmai.a-net.net.th http:// www.geocities.com/Athens/Panthion/1484
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร e-mail : dtjj@health.moph.go.th http:// www.geocities.com/Athens/Sparta/ 9623
โรงพยาบาลสวนปรุง e-mail : spadrain@anet.co.th http:// www.suanprung.go.th
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ e-mail : http:// www.