ข้อมูลเขต 10

 ข้อมูลประชากร   2543 (ข้อมูลทะเบียนราษฏร์)

ประชากรรวม  4,584,013  คน
เพศ    ชาย 2,265,908 คน  (49.43%)
         หญิง   2,318,105 คน  (50.57%)
กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี   225,537 คน  ( 4.92%)
5 - 9 ปี  288,550  คน  ( 6.29%)
10-14 ปี  283,319  คน  ( 6.18%)
15-19 ปี  385,495  คน  ( 8.41%)
20-24 ปี  394,196  คน  ( 8.60%)
25-29 ปี  388,075  คน  ( 8.47%)
30-34 ปี  428,690  คน  (9.35%)
35-39 ปี  462,899  คน  ( 10.10%)
40-44 ปี  435,764  คน  ( 9.51%)
45-49 ปี  338,809  คน  ( 7.39%)
50-54 ปี  224,868  คน  ( 4.91%)
55-59 ปี  169,158  คน  ( 3.69%)
60-64 ปี  163,281  คน  ( 3.56%)
65-69 ปี  153,682 คน  ( 3.35%)
70 ปีขึ้นไป  241,690 คน  ( 5.27%)
จังหวัด เชียงใหม่  1,679,218  คน  (36.63%)
เชียงราย  1,055,561  คน  (23.03%)
ลำปาง  805,062  คน  (17.56%)
ลำพูน  407,833  คน  ( 8.93%)
พะเยา  514,928  คน  (11.23%)
แม่ฮ่องสอน  224,074  คน  ( 4.88%)