วัตถุประสงค์   โครงสร้าง คณะกรรมการ   แผนงาน

ประวัติ

         ศูนย์วิชาการสาธารณสุขระดับเขตในที่นี้หมายถึง หน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคของกรม/กองวิชาการต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข อาจมีชื่อเรียกหน่วยงาน

เป็นศูนย์,สำนักงาน,วิทยาลัยและโรงพยาบาล.ศูนย์วิชาการทำหน้าที่แทนกรม/กองต้นสังกัด

ในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดในเขต ทั้งด้านวิชาการและการบริหาร
แผนงานโครงการต่างๆ แต่โดยที่แผนงานโครงการและกิจกรรมที่แต่ละกรม/กองกำหนด
มีมากมายหลากหลาย และซ้ำซ้อนกันมีการเหลื่อมล้ำในด้านกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ

และการสนับสนุนต่างๆรวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณของแต่ละโครงการทำให้เกิดปัญหา

ในทางปฏิบัติของผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติในส่วนภูมิภาคด้วยปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดใน
การบูรณาการงานของกรม/กองวิชาการต่างๆเพื่อลดความซ้ำซ้อนและหลากหลาย รวมถึง
นำทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการบูรณาการงานจะเริ่มจากการประ
สานแผนงานโครงการทั้งในส่วนที่ศูนย์วิชาการต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติเองและที่ศูนย์สนับสนุนให้
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติการดำเนินงานดังกล่าวในเขต 10 ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2539
ภายใต้โครงการชื่อว่า“โครงการร่วมใจประสานงานศูนย์วิชาการเขต 10” โดยมีคณะทำงานเรียกว่า
“คณะกรรมการประสานการปฏิบัติงานศูนย์วิชาการสาธารณสุขเขต10 (คปศว.)”
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขเขต 10 ที่ 3/2539 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539
โดยนายแพทย์ชาญชัย บูรพางกูร ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งและ
เป็นกรรมการที่ปรึกษา มีนายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล เป็นประธาน คปศว.10 คนแรก
จำนวนศูนย์วิชาการที่ร่วมดำเนินการครั้งแรก 15 ศูนย์ และเพิ่มเป็น 22 ศูนย์ในปีงบประมาณ 2541

ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการใหม่เป็น“คณะกรรมการประสานงานศูนย์วิชาการ

สาธารณสุขเขต 10” โดยชื่อย่อยังคงเดิม

รายนามประธาน คปศว.10

        ปีงบประมาณ 2539

                   นายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล

                   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 กรมอนามัย

        ปีงบประมาณ 2540

                   นายแพทย์ชวลิต นาถประทาน

                   ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10

                   กรมควบคุมโรคติดต่อ

         ปีงบประมาณ 2541

                   นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

                   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต

         ปีงบประมาณ 2542

                   นายแพทย์สมศักดิ์ ประจักษ์วงศ์

                   ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2

                   กรมควบคุมโรคติดต่อ


วัตถุประสงค์       

                          เพื่อให้ศูนย์วิชาการภายในเขต10สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการซ้ำซ้อนของงาน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด