ข้อมูลในการติดต่อกับศูนย์วิชาการ เขต 10

ศูนย์วิชาการ

จดหมาย

สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 18 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10 13 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ศูนย์สุขภาพจิตเขต 10 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 196 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ ในบริเวณศูนย์ราชการ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย 148 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา 122 หมู่ 8 ถ.จามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ 377 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
ศูนย์พัฒนาวิชาการการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา การสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ 516/41 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ลำปาง 98 หมู่ 12 ถ.ลำปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ กม.28 ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 12 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 268 ถ.ป่าขาม อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร 282 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 130 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200