ข้อมูลในการติดต่อกับศูนย์วิชาการ เขต10

ศูนย์วิชาการ

โทรศัพท์

โทรสาร
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 Tel.(053) 221529 Fax.(053) 212389
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 Tel.(053) 271021,281551 Fax.(053) 271020
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10 Tel.(054) 227201 Fax.(054) 227207
ศูนย์สุขภาพจิตเขต 10 Tel.(053) 276153 Fax.(053) 271048
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 Tel.(053)276856, 800421 277029(หนองหอย) Fax.(053) 277031
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ Tel.(053) 890238-45 Fax.(053) 219953
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ Tel.(053) 211338,890255 Fax.(053) 219223
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย Tel.(053) 793149-50 Fax.(053) 793148
ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา Tel.(054) 269277,339041 Fax.(054) 269155
ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ Tel.(054) 281027 Fax.(054) 281387
ศูนย์พัฒนาวิชาการการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ Tel.(053) 280254-5 Fax.(054) 280256
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา การสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ Tel.(056)222373,222375,222381 Fax.(056) 222384
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ลำปาง Tel.(054) 335262-8 Fax.(054) 335273
ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ Tel.(053) 297976-7 Fax.(053) 299390
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ Tel.(053) 801160-61 Fax.(053) 281909
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง Tel.(054) 226254,218819 Fax.(054) 225020
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Tel.(054) 410600,431779 Fax.(054) 431889
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ Tel.(053) 818169 Fax.(053) 818168
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร Tel.(054) 217456,221614 Fax.(054) 221613
โรงพยาบาลสวนปรุง Tel.(053) 274825,276153 Fax.(053) 271084
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Tel.(053) 210316-7 Fax.(053) 217730