NURSING DEPARTMENT

กลุ่มภารกิจงานด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง
6. คุณเบ็ญจา  มุกสกุล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

nos_klaeng@hotmail.com