ข่าวประชาสัมพันธุ์                                                                            
 

 
 
ประกาศ รับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี 2อัตรา  งานธุรการ 1 อัตรา
  ตารางการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพบาบาลแกลง
   
   
   
กีฬาสี cup แกลง
ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลแกลง
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2557
เวลา 15.00-18.00 น.
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ชมรมอนุรักษ์นกแอ่น อำเภอแกลง ได้มอบเครื่องตรวจสัญญาณชีพจร พร้อมวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ โดยมีนายแพทย์สานนท์ สัีงข์ภาพันธุ์ผู้อำนวยการโรงพยาแกลง อ.แกลง จ.ระยอง และคณะ ได้รับมอบเครื่องในครั้งนี้ ที่แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลแกลง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแกลง นำโดยแพทย์หญิงนิภา สกลไชย นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลแกลง ได้นำผลงานจริยธรรม ปี 2556 ที่โรงแรมโกเด้น ระยอง การจัดงานปีนี้มีหัวข้อว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการคัดเลือกคนดีศรีธารณสุข จังหวัดระยอง โดยมีนายแพทย์ชุมพล ศรีสุวรรณ นาย
แพทย์ สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น วงดนตรี MUSIC ARMY GROP & poitslow วงดนตรีจิตอาสาเพื่อการกุศล มาเล่นดนตรีบำบัดให้ผู้ป่วยและญาติฟังที่ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่ได้รับความสนใจ จากประชาชน ที่มารับการตรวจการรักษา และทางทีมงานจริยธรรมโรงพยาบาลแกลง นำโดยแพทย์หญิงนิภา สกลไชล นายแพทย์ชำนาญการ ประธานทีมจริยธรรม ขอขอบคุณผู้ทีมีจิอาสา และผู้บริจาคทุกท่าน
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลงได้ นำโดยแพทย์หญิงนิภา  สกลไชย นายแพทย์ชำนาญการ ประธานทีมจริยธรรมโรงพบาบาล แกลง อ.แกลง จ.ระยอง ได้จัดโครงการปฎิบัติธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแกลง โดยมีพระอาจารย์ปัญญา ศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี มาบรรยายธรรม ที่ห้องพระตึกสงฆ์ชั้น 2 โรงพบาบาลแกลง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14 . 00 น. นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้เดินเทางนิเทศงานนิเทศงานและติดตามผลงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิงาน โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง
ดนตรีจิตอาสา วงดนตรีไทย ต.คลองปูนมาเล่นดนตรีบำบัดให้ผู้ป่วยฟังตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
มื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10.00น คุณสำเนียงและคุณสุภา ลิมปนวัสส์ พร้อมบุตรธิดา และหลานๆ บริจาคเตียง นางวนิดา ด.ญ.อารียา ลิมปนวัสส์ บริจาคเงิน สมทบ 1.กองทุนโรงพยาบาลแกลง จำนวน 1.000 บาท 2. กองทุนเครื่องมือแพทย์
จำนวน 1.000 บาท 3. กองทุนตึกสงฆ์อาพาธ 1.000 บาท 4. กองทุนผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1.000 บาท โดยมีแพทย์หญิง นิภา สกลไชยนายแพท์ชำนาญการ นางพเยาว์ กล้วยไม้ หัวหน้าผ่ายการพยาบาล นางจันทรา สุกใส หัวหน้าหอผู้ป่ายหนักไอ ซี ยู เป็นตัวแทน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับม
อบ ที่ตึกอุ
มื่อวันที่พุทธที่ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลได้จัดโครงการจิตอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงได้ร่วมร้องเพลงให้ผู้ที่มารับบริการฟัง และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทมทุนช่วยเหลือผุ้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ลูกโซ่น้ำใจ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.
คุณสุเนตรา เมอร์ฟี่ พื่อนในประเทศไทย
และประ เทศอังกฤษ มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ให้กับโรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
โดยมีนายแพทย์สานนท์ สังข์ภาพันธ์ นายแพทย์
เชี่ยวชาญ รพ.แกลง รับมอบ อ่านต
่อ
เราชาวโรงพยาบาลแกลง ยินดีต้อนรับ
ท่านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สานนท์ สังข์ภาพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงแกลง
อ.แกลง จ.ระยอง ได้เปิดการอบรมภาษา
อังกฤษ ที่ รพสต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
โดยมีแพทย์หญิงอุบลวรรณ บุญลอย
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานทีมวิชา
การกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดอบ
รมเพื่อเพิ่มทักษในการสื่อสารการรักษาพยาบาล
เพื่อเตรียนตัวรับ IEC ที่จะถึงนี้ โดยแบ่งกันเป็น2
รุ่นที่ 1 9-10 มค.57 รพสต. บ้านนา รุ่นที่ 2 13-14 มค.57 รพ.แกลง ห้องประชุมวชิราประเสริฐสุด
ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแกลง โดยมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 100 ท่าน
วันเด็กไทย หมอใส่ใจสุขภาพเด็ก
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ
ด้านปฐมภูมิ ได้จัดงานวันเด็กซึ่งปีนี้จัด
ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 มค.2557 เวลา 13.00 น.บริเวณหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีแพทย์หญิง สุดารัตน์ ชุติปัญบุตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษเป็นประธานเปิดงาน มีการตรวจ สุขภาพปากและฟัน มีการแสดง มีอาหาร ของขวัญสำหรับเด็กๆ ด้วย
 นพ.สสจ. ระยอง เยึ่ยมดูความพร้อม ต้อนรับ นพ.ณรงค์
วันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น.ห้องประชุมวชิราประเสริฐ
สุด ตึกผู้ป่วยนอก รพ.แกลง นายแพทย์สานนท์ สังข์ภาพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้อบรับนายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง เดินทางมาเยี่ยม เตรียมความพร้อมต้อนรับ ท่านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 มกราคม 2557 และในโอกาสนี้นายแพทย์สานนท์ สังข์ภาพันธ์ ได้มอบกระเช้าปีใหม่กับนายแพทย์ชุมพล สุวรรณ
ในช่วงเทศการปีใหม่นีิ้ด้วย