ฝ่่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562productivity


ปีงบประมาณ 2561

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง

งานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล

1. เอกสารแบบฟอร์ม บันทึกการจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วย                                          DOWLOAD 
2. เอกสารแบบฟอร์ม ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยในแรกรับDOWLOAD
3. เอกสารแบบฟอร์ม ติดตามการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงDOWLOAD254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

Copyright klaenghospital  © 2018. All Rights Reserved.