ฝ่่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562productivity


ปีงบประมาณ 2561

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง

ดาวโหลด

เอกสาร แบบฟอร์มการลาพักผ่อนDOWLOAD
เอกสาร แบบฟอร์มการลากิจ ลาป่วย ลาคลอดDOWLOAD
เอกสาร แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศDOWLOAD 
เอกสาร แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการDOWLOAD
เอกสาร แบบฟอร์มการขอย้ายราชการDOWLOAD
เอกสาร แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองDOWLOAD
เอกสาร แบบฟอร์มหนังสือรับการตักเตือนDOWLOAD
เอกสาร แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์DOWLOAD
เอกสาร แบบประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ
DOWLOAD


254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

Copyright klaenghospital  © 2018. All Rights Reserved.