ฝ่่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562productivity


ปีงบประมาณ 2561

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง

สารสนเทศทางการพยาบาล

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล                                      กรอกข้อมูล                                                               
2. ข้อมูลพัฒนางานบริการพยาบาล กรอกข้อมูล  
3. แบบประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล     
   และการผดุงครรภ์
ตามเกณฑ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
กรอกข้อมูล254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

Copyright klaenghospital  © 2018. All Rights Reserved.