NURSING DEPARTMENT

กลุ่มภารกิจงานด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562productivity

>>ปีงบประมาณ 2560<<

>>ปีงบประมาณ 2561<<

>>ปีงบประมาณ 2562<<

>>ปีงบประมาณ 2563<<

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นโรงพยาบาลหลักที่มีคุณภาพของอำเภอแกลงและเครือข่ายการส่งต่อ"
พันธกิจ (Mission) 

1.  จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่าย

2.  พัฒนาระบบบริการรองรับ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้คุณภาพ

3.  สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานอย่างมีความสุข

4.  จัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue)
         ๑. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         ๒. พัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน
         ๓. พัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ
         ๔. พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ด้านการเงิน-การบัญชี
         ๕. พัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และสารสนเทศทางสาธารณสุข
เป้าประสงค์ (Goal)
         ๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
         ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
         ๓. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้บริการสุขภาพ
         ๔. เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ด้านการเงิน-การบัญชี มีประสิทธิภาพ
         ๕. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้สะดวก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เข็มมุ่ง (Hoshin) / จุดเน้นในการพัฒนา
มุ่งเน้นบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมร่วม (Core value) 

K = (K) customer focus             ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง

L = learning organization           สร้างองค์กรเรียนรู้

A = accountability                    มีความรับผิดชอบ

E = excellence service               ส่งมอบบริการที่ดี

N = network                              ไมตรีทั้งทีมและเครือข่าย

G = good governance                ตรวจสอบง่ายโปรงใส

S = spirit                                   มีน้ำใจ จิตอาสา

                วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)           
          - เจริญสติก่อนเริ่มงานและเริ่มการประชุม 
          - กล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตร
ข้อตกลงร่วม           
         ๑. เจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล
         ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่
         ๓. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และควบคุมน้ำหนักตัว


254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

Copyright klaenghospital  © 2018. All Rights Reserved.