NURSING DEPARTMENT

กลุ่มภารกิจงานด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลแกลง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน (อวช.)
1.คุณนฤมล  แก้วกำชัยเจริญ
2.คุณทิพย์วรรณ  ราษฎร์เจริญ
3.คุณอัญชนา  รัตนกูล
4.คุณสุจินดา  โรจน์ดำรงการ
5.คุณกิ่งดาว  ผูกดวง
6. คุณเบ็ญจา  มุกสกุล

ตารางเวรแพทย์ รพ.ระยอง

งานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม 2562254  ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

nos_klaeng@hotmail.com