เกี่ยวกับโรงพยาบาล
 
 
นายแพทย์สานนท์   สังข์ภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง
 
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลแกลง
ประวัติอำเภอแกลง
แผนที่อำเภอแกลง
แผนที่จังหวัดระยอง
ขอบเขตการปกครอง
วัดและโรงเรียน อำเภอแกลง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
วีดีโอแนะนำจุดภายใน
การจัดการความรู้ (KM)
ชมรมจริยธรรม ร.พ.แกลง
 
 
 
ข่าวสารบ้านเมืองทั่วไป
 
ข่าวสารทั่วไป
คลิปเด็ดๆ
ข่าวเด่น
วาไรตี้
แม่และเด็ก
สุขภาพคุณผู้หญิง
สุขภาพคุณผู้ชาย
 
ข่าวสด
ดูทีวีออนไลน์สดๆ ช่อง 25 ช่อง สดๆ
 
 

 
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาลแกลง ปี 2555-2559
วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ผู้นำด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน"
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และสารสนเทศทางสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue)
1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน
3. พัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ
4. พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ด้านการเงิน-การบัญชี
5. พัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และสารสนเทศทางสาธารณสุข
เป้าประสงค์ (Goal)
1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้บริการสุขภาพ
4. เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ด้านการเงิน-การบัญชี มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้สะดวก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เข็มมุ่ง (Hoshin) / จุดเน้นในการพัฒนา
มุ่งเน้นบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมร่วม (Core value)                    
"จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"
                       
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)                      
 - เจริญสติก่อนเริ่มงานและเริ่มการประชุม 
 - กล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตร
ข้อตกลงร่วม                      
1. เจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล
2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่
3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และควบคุมน้ำหนักตัว


 


โรงพยาบาลแกลง 254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทร 038-677533-40 winay webmaster