- เข้าสู่เว็บไซด์เก่าของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย -
- http://hospital.moph.go.th/kosumpisai/ -
- เข้าสู่เว็บไซด์ใหม่ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย -
- http://www.kosum.net -