โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวภายใน
พบเห็นสตรี/เด็กถูกล่วงละเมิด และสิ่งที่เป็นภัยไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง 1300
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ ให้ รพ.โกสุมพิสัยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆท่านสามารถแจ้งรายละเอียดและติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 043-761330
....:::::.......:::....:::::.....ปรับปรุงเมื่อวันที่  27/11/2560.....:::::::....::...:::::::......
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานภายในโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
// ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
// กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
// กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
งานบริการส่งเสริมชุมชน
คลินิคคนพิการและงานกายภาพ
// งานบริการสารสนเทศ
// ชมรมผู้สูงอายุ หัวขวาง
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย รับ HA,HPH ที่เมืองทองธานี 10 มีนาคม 2552
วัน อสม แห่งชาติ 20 มีนาคม 2552
เทศกาลมหาสงกรานต์ ณ.อำเภอโกสุมพิสัย
...EMS 1669 สายด่วนฉุกเฉินโทร 1669!!..
 
(c) Copy right by ITS-Kosumpisai Hospital 2009-2010 Tel.043-761330-139
...:::..::..:..วรสาร โรงพยาบาลโกสุมพิสัย !!!...:::...:::...
...:::......:::::..::.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย !!!:::...:::::.....
256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100
ประกาศสอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
 
รายงานผลการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
รายงานแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2560
KOSUM CUP
DATACENTER
ประกาศ 01-02-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) !!!
 
ประกาศ
แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป (งานพัสดุทั่วไป กลุ่มการจัดการ) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) !!!
 
ประกาศ
1.หนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561
2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม
4. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์
5. รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่1)
คู่มือผู้มารับบริการ
คู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง เล่มที่ 1
คู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง เล่มที่ 2
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin human (20 ธ.ค.2560)
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
ช่องทาง
 
สอบถามปัญหาด้านสุขภาพ
และการบริการอื่นๆ