โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
สายการบริหารงาน
สายการบังคับบัญชาโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
นพ.หัสชา เนือยทอง
กลุ่มงาน
บริการทางการแพทย์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
ทางการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
กลุ่มงาน
เทคนิคบริการ
กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป
ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางจิราพร อมรพันธุ์
พยาบาลวิชาชีพ
นายธนเศรษฐ์ จำปางาม
เภสัชกร
นางทิพยาภา ดาหาร
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.ศิริลักณ์ บุญมาศ
พยาบาลวิชาชีพ
นายทรงศักดิ์ คำมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นพ.หัสชา เนือยทอง