หน้าแรกโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
ปรัชญาโรงพยาบาล
การบริการ
สถิติที่น่าสนใจ
สุขภาพดี ดี
สุมดเยี่ยม
Down Load
ทีมงาน
Webboard
แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ประกันสังคม
บทความวิชาการ
กลุ่มงาน / ผ่าย
Link ที่อื่นๆโรงพยาบาลลพบุรี

1. กลุ่มอำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

2. กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
- งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
- งานรักษาพยาบาลในชุมชน
- งานส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรค
- งานบริการสุขภาพชุมชน
กลุ่มงานสุขศึกษา
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4. กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล
- งานหน่วยจ่ายกลาง
- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- งานผู้ป่วยนอก
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- งานห้องผ่าตัด
- งานห้องคลอด
- งานห้องผู้ป่วยหนัก
- งานผู้ป่วยใน
- งานวิสัญญีพยาบาล
- งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ

5. กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - นิติเวชฯ
กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานวิศัญญีวิทยา
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
กลุ่มงานจักษุวิทยา
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิก
กลุ่มงานรังสี
กลุ่มงานเภสัชกรรม

6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ