หน้าแรกโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
ปรัชญาโรงพยาบาล
การบริการ
สถิติที่น่าสนใจ
สุขภาพดี ดี
สมุดเยี่ยม
Down Load
ทีมงาน
Webboard
แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ประกันสังคม
บทความวิชาการ
กลุ่มงาน / ผ่าย
Link ที่อื่นๆ


ประวัติโรงพยาบาลลพบุรี

โรงพยาบาลลพบุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 390 เตียง เขตสาธารณสุขที่ 2 สังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์(036)621537- 45 มีเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวาได้เริ่มก่อสร้าง
เมื่อ พ.ศ.2496 เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2496 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500

รายนามผู้อำนวยการตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
1. นายแพทย์กิติ ตยัคคานนท์ พ.ศ. 2499 - 2517
2. นายแพทย์ส่ง ศรีสุภาพ พ.ศ. 2517 - 2533
3. นายแพทย์ประสงค์ เกียรติบำเพ็ญ พ.ศ. 2533 - 2536
4. นายแพทย์ฟู เบญจดล พ.ศ. 2536 - 2539
5. นายแพทย์ธวัช นาวีระ พ.ศ. 2539 - 2548
6. นายแพทย์สมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน


รายนามผู้บริหารระดับสูง
นายแพทย์สมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลพบุรี
นายแพทยวิทยาิ อนันตวัฒนวงศ์์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นายทองสุก ศรีจำปา์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางบุญศรี ศิลปสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล