หน้าแรกโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
ปรัชญาโรงพยาบาล
การบริการ
สถิติที่น่าสนใจ
สุขภาพดี ดี
สมุดเยี่ยม
Down Load
ทีมงาน
Webboard
แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ประกันสังคม
บทความวิชาการ
กลุ่มงาน / ผ่าย
Link ที่อื่นๆ

สถิติผู้ป่วยที่น่าสนใจ
ผู้ป่วยนอก(ปีงบประมาณ 2547)
งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 289,946 / 324,734 ราย / ครั้ง
เฉลี่ยผู้ป่วยนอกมารับบริการวันละ 1,135 ราย
แผนก
จำนวน
ร้อยละ
อายุรกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
ออร์โธปิดิกส์
สูติกรรม
นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
ทันตกรรม
จักษุ
โสต ศอ นาสิก
139,404
33,545
15,132
13,179
8,951
37,783
19,910
12,815
6,785
47.9
11.5
5.1
4.5
3.0
13.0
6.8
4.3
2.3


สถิติผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกต่าง ๆ เปรียบเทียบ 3 ปี
แผนก
2545
2546
2547
อายุรกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
ออร์โธปิดิกส์
สูติกรรม
นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
ทันตกรรม
จักษุ
โสต ศอ นาสิก
120,856
35,406
20,430
8,811
12,049
42,453
14,662
14,622
2,368

130,119
59,231
24,773
9,205
8,766
38,087
16,737
13,603
5,433
139,404
33,545
15,132
13,179
8,951
37,783
19,910
12,815
6,785Next ->>