โรงพยาบาลหนองคายมีความยินดีที่จะให้บริการ ด้วยความจริงใจ

หน้าแรก

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะแพทย์และทันตแพทย์

คลินิกเฉพาะทาง

คิลนิกทั่วไป

คลินิกนอกเวลา

ตารางการให้บริการ

 

 

 

 

 

 
 
ประกาศ โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับการจัดสรรค โควตาแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2554
กลุ่มพรส. โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เพื่อทดแทน คุณชูจุฑา โควสุภัทร ที่ลาออก. ผู้สนใจและมีคุณสมบัติขอเชิญติดต่อ คุณผาลี พรมโคตร ที่ฝ่ายวิชาการ เบอร์โทร. 0-4241-3456-65 ต่อ 177
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและชิ้นส่วนของครุภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลหนองคาย
ยกเลิกการประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียงโรงพยาบาลหนองคาย
สอบราคาจ้างถ่ายสารของโรงพยาบาลหนองคาย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย ์ (ราคากลาง 150,000 บาท)
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลหนองคาย 2 (รสพ.เดิม)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ราคากลางเครื่องละ 1,500,000 บาท)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ราคากลางเครื่องละ 1,350,300 บาท)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ราคากลางเครื่องละ 120,000 บาท)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ราคากลางเครื่องละ 150,000 บาท)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยา่สลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การขายทอดตลาดบ้านพักโรงพยาบาลหนองคาย
เลื่อนการขายทอดตลาดบ้านพักโรงพยาบาลหนองคาย
การขายทอดตลาดบ้านพักโรงพยาบาลหนองคาย
สอบราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศของตู้เตรียมยาเคมีบำบัด
สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ตำ่กว่า 250 ปอนด
สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัต
การขายทอดตลาดบ้านพักโรงพยาบาลหนองคาย 2
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและชิ้นส่วนของครุภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง ( 5 ชั้น ) โรงพยาบาลหนองคาย
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2
ร่างขอบเขตของงาน (Terms pf Reference : TOR) 2
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1
ร่างขอบเขตของงาน (Terms pf Reference : TOR) 1
 
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล(ภาค ค.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลหนองคาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 
 
 

 
   
   
   
   
   
   

นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย

 

.