พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2106
ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์
2115
ฝ่ายการเงินและบัญชี
2111
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
2107
ฝ่ายโภชนาการ
6010
งานพัสดุ
6112
งานซ่อมบำรุง
6012

กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
งานโสตทัศนศึกษา
6217
งานประกันสุขภาพ
3002
งานเวชสารสนเทศ
3001
งานสังคมสงเคราะห์
3011
ศูนย์คอมพิวเตอร์
3007

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
3100
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
6218
กลุ่มงานสุขศึกษา
2000
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
6218

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
งานหน่วยจ่ายกลาง
6014
งานป้องกันฯติดเชื้อใน รพ.
2110
งานห้องผ่าตัด
3205
งานห้องคลอด
7302
งานวิสัญญีพยาบาล
3203
งานผู้ป่วยนอก
3100
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2001
งานห้องผู้ป่วยหนัก
3302
งานหอผู้ป่วยสูติกรรม
7400/7401
งานหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๒
6110
งานหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๑
7200/7201
งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
4106
งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
4006
งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
4102
งานหอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม
7600/7601
งานหอผู้ป่วยพิเศษล่าง
4004
งานหอผู้ป่วยพิเศษบน
4104
งานหอผู้ป่วยพิเศษฉลองศิริราชฯ
4009
งานหน่วยไตเทียม
4201
งานวัสดุการแพทย์
6009

กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
2001
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
3104
กลุ่มงานศัลยกรรม
3118
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิคส์
3106
กลุ่มงานอายุรกรรม
3114
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
4102
กลุ่มงานจักษุวิทยา
2012
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
3105
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
3203
กลุ่มงานรังสีวิทยา
3107
กลุ่มงานจิตเวช
2014
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก/กายวิภาค
6204
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
6218
กลุ่มงานทันตกรรม
4012
กลุ่มงานเภสัชกรรม
2006
งานการแพทย์แผนไทยฯ
6016
งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
6215
งานพัฒนาบุคลากร
6216

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง