พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

รางวัลผลงานวิชาการเด่น ระดับเขตภาคใต้ตอนบน ประเภท Poster Presentation

เรื่อง “การสอบสวนผู้เสียชีวิตโรคไข้เลือดออก ในชุมชนบ้านพักอาศัย เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา”

การประชุมระบาดวิทยาและภัยสุขภาพ เขตภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตภาคใต้ตอนบน ประเภท Oral Presentation

“การสอบสวนการระบาดโรค Leptospirosis อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา”

การประชุมระบาดวิทยาและภัยสุขภาพ เขตภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการการป้องกันควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556

ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลชกรุงเทพมหานคร

 

 

 

การประชุม SHA Conference & Sharing

19 - 21 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

รับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

4 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

ปี 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต Oral presentation

"การสอบสวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคเมลิออยโดซีส ในพื้นที่เกิดโรคครั้งแรก เครือข่ายโรงพยาบาลพังงา "

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและทีม SRRTระดับเขต

ปี 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลนำเสนอผลงานเด่นประเภทโปสเตอร์

"การสอบสวนการระบาดผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัวเดียวกัน ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา"

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยา และทีมSRRT ระดับจังหวัดและเขตทั่วประเทศ

16-18 มกราคม 2555 ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Oral presentation

มหกรรมวิชาการ พัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปี 2555

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การนำเสนอแบบ Oral presentation
“การสอบสวนการระบาดผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัวเดียวกัน ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา”
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและทีม SRRTระดับเขต
ปี 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

ระดับทอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

รางวัลระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานดีเด่น ประจำปี 2553

 

ตลาดนัดวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2

ตลาดนัดวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2

 

 

นายโชคชัย ชุลีวัฒนะพงศ์

รับรางวัลข้าราชการดีเยี่ยมโรงพยาบาลพังงา ประจำปี 2555

นส.อัญชลี แก้วทอง

รับรางวัลข้าราชการดีเยี่ยมโรงพยาบาลพังงา ประจำปี 2555

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง