< โรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

แบบฟอร์ม

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาไปต่างประเทศ
ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
ใบยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอย้าย / โอน
แบบฟอร์มขอลาออก
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ใบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
ใบส่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (MEDICAL CERTIFICATE)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเพิ่มข้อมูลในเว็บไซด์
แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มขอใช้รถ
แบบฟอร์มบันทึกความต้องการครุภัณฑ์
แบบฟอร์มโทรสาร
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
แบบฟอร์มขออนุมัติอัดสำเนา
แบบฟอร์มมาตรการปฏิรูปการเงินการคลัง โรงพยาบาลพังงา 2559
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบ ปอ.3
แบบติดตาม ปอ.3

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง