นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาไปต่างประเทศ
ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
ใบยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอลาออก
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ใบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
ใบส่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (MEDICAL CERTIFICATE)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเพิ่มข้อมูลในเว็บไซด์
แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มขอใช้รถ
แบบฟอร์มบันทึกความต้องการครุภัณฑ์
แบบฟอร์มโทรสาร
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
แบบฟอร์มขออนุมัติอัดสำเนา
แบบฟอร์มมาตรการปฏิรูปการเงินการคลัง โรงพยาบาลพังงา 2559
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบ ปอ.3
แบบติดตาม ปอ.3

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง