< โรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

แบบฟอร์ม

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาไปต่างประเทศ
ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
ใบยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอลาออก
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ใบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
ใบส่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (MEDICAL CERTIFICATE)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเพิ่มข้อมูลในเว็บไซด์
แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มขอใช้รถ
แบบฟอร์มบันทึกความต้องการครุภัณฑ์
แบบฟอร์มโทรสาร
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
แบบฟอร์มขออนุมัติอัดสำเนา
แบบฟอร์มมาตรการปฏิรูปการเงินการคลัง โรงพยาบาลพังงา 2559
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบ ปอ.3
แบบติดตาม ปอ.3

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง