พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

ITA : EB8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์

- ประกาศโรงพยาบาลพังงา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ITA : EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โรงพยาบาลพังงา

- แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี 2562 โรงพยาบาลพังงา

ITA : EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

- บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2561

- สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการปีประจำปี 2561

ITA : EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- บันทึกข้อความการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2562 ไตรมาสที่ 1

ITA : EB16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน

- คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

- คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

ITA : EB17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ITA : EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

- โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ โรงพยาบาลพังงา

- ภาพกิจกรรมโครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ โรงพยาบาลพังงา

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ITA : EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

- การจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน

- การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม

- กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน

- แนวทางความคิดริเริ่มของคณะกรรมการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- ระเบียบกลุ่มโรงพยาบาลพังงาเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน

ITA : EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโบชน์ทับซ้อน

ITA : EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

- ประกาศโรงพยาบาลพังงาเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ITA : EB22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

- ขออนุมัติโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562

ITA : EB23 การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ITA : EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน)

ITA : EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- กรอบแนวทางใช้คู่มือปฏิบัติงานการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลพังงา

- รายงานผลการดำเนินงานของการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลพังงา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

- รายงานผลการดำเนินงานของการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลพังงา ประจำเดือนมีนาคม

โครงการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

- โครงการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)

- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

- แผนการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

- แบบสรุปความคิดเห็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา

- รายงานการประชุม SMC ครั้งที่ 1

- รายงานการประชุม SMC ครั้งที่ 2

- ประกาศอัตราค่าบริการคลินิกSMC

- ภาพถ่ายกิจกรรม

- ผลการดำเนินงานคลินิกSMC

คู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลพังงา

- ตารางการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพังงา

- ขั้นตอนการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพังงา

แบบฟอร์มขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์

- ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรื่อง ประกาศเรียกเก็บยาคืนเพื่อแลกเปลี่ยน (ยา Losartan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง