พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

นพ.ธารางกูร ธนูกฤต

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

น.ส.มณฑิกา แก้วทองคำ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางณัชชา เลิศธนดี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

พญ.สิรินาฏ พัฒนพิชัย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

พญ.มนฑิรา อุมาสะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง