ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ สรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๑ พร้อมคณะ ตรวจราชการและ นิเทศงานร่วมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา,นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา,คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ร่วมรับฟังการสรุป ผลการตรวจราชการจากคณะผู้นิเทศ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2]