วันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา มอบหมายให้ พญ.วิชุกรานต์ ชนะศิลป์ และบุคลากรโรงพยาบาลพังงา ได้ให้้การต้อนรับ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล,ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากโรงพยาบา สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาติดตามการประเมินผลการรักษา ผู้สูงอายุสมองเสื่อมในสถานบริการและที่บ้าน ปีที่ ๒ ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา โดยมีทีมผู้วิจัยและคณะได้ลงเยี่ยมผู้สูงอายุสมองเสื่อม ณ บ้านผู้ป่วย ในวันดังกล่าว

_1709750435812515_2177688276092059648_n_small.jpg _1709750655812493_7737491434667769856_n_small.jpg _1709750329145859_4970869645151043584_n_small.jpg _1709750462479179_529383130440663040_n_small.jpg
_1709750355812523_1545465512413102080_n_small.jpg _1709750342479191_6226982759861059584_n_small.jpg _1709750475812511_6794714321847844864_n_small.jpg