พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • Css Template Preview

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล FTI PHANG NGA CUP ครั้งที่ 1 มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่อง Ultrasound 31 มีนาคม 2562

กิจกรรมตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ 18 มีนาคม 2562

พระครูโพธิธรรมประภาส ได้มอบหมายให้นายชาคริต หนูทวี มอบสาย Suction, Collugate tube เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก 12 มีนาคม 2562

พิธีปล่อยชุดปฎิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว 6 มีนาคม 2562

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง และคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ 4 มีนาคม 2562

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล รุ่น 2514 มอบถุงผ้าเพื่อแจกผู้ป่วยไว้ใส่ยากลับบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2562 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณภาวนิตย์ พวงจิตร มอบเงินบริจาคในนามคุณแม่อุษา พวงจิตรและครอบครัว เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- นโยบายงานสุขศึกษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการแพทย์ของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด รพ.พังงา ประจำปี 2562 08/01/2562

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560-2562 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์) 10/04/2562

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 10/04/2562

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 10/04/2562

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 10/04/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ) 01/04/2562

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นวก.สาธารณสุข) โรงพยาบาลพังงา 26/03/2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นวก.สาธารณสุข) โรงพยาบาลพังงา 19/03/2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) โรงพยาบาลพังงา 19/03/2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลพังงา 19/03/2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลพังงา 06/03/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา,พนักงานทำความสะอาด,พนักงานเปล) 21/02/2562

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 21/02/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 05/02/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 26/11/2561

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการจำนวน 48 รายการ 18/04/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18/04/2562

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18/04/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ 17/04/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 36 รายการ 11/04/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11/04/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการจำนวน 48 รายการ 03/04/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 03/04/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 29/03/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 28/03/2562

- ราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 26/03/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 22/03/2562

- ประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 22/03/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 21/03/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 97 รายการ 20/03/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 20/03/2562

- ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Glove Dispose) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (e-biding) 18/03/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 97 รายการ 15/03/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 97 รายการ 15/03/2562

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/04/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/03/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 20/03/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 12/02/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/12/2561

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 14/12/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 09/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 06/11/2561

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 19/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 08/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/10/2561

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง