นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

  • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 18/06/2561

- คู่มือปฏิบัติแผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โรงพยาบาลพังงา 07/06/2561

- ประกาศโรงพยาบาลพังงาเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน 04/06/2561

- ขออนุญาติเผยแพร่เอกสาร รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 04/06/2561

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพังงา 24/05/2561

- เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware Petya) และแนวทางในการป้องกัน

- เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware Wannacry) และแนวทางในการป้องกัน

- อันตรายของ โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

- แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Infection)

- การป้องกันและควบคุมการระบาด "โรคไข้เลือดออก"

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 22 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับและร่วมรับเงินบริจาคสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 16 พฤษภาคม 2561

รณรงค์ไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 5ป 1ข 04 พฤษภาคม 2561

พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (PCC กระโสม) 26 เมษายน 2561

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่รพ.พังงา รับมอบพัดลมตั้งพื้นจาก ครอบครัวเทวนุกูล 25 เมษายน 2561

พัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานนำร่อง ในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ 5 เมษายน 2561

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560-2561 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักเทคนิคการแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 12/06/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โรงพยาบาลพังงา 12/06/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 31/05/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 21/05/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) โรงพยาบาลพังงา 09/05/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 30/04/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการสาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ) โรงพยาบาลพังงา26/04/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการสาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ) โรงพยาบาลพังงา19/04/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประกอบอาหาร) โรงพยาบาลพังงา 04/04/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประกอบอาหาร) โรงพยาบาลพังงา 02/04/2561

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 20/06/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 19/06/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 06/06/2561

- ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 06/06/2561

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและที่จอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 31/05/2561

- ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและที่จอดรถยนต์ โรงพยาบาลพังงา 28/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 28/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ 25/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 21/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 8 รายการ โรงพยาบาลพังงา 21/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 17/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/05/2561

- ประกวดราคาซื้อยารักษาโรคจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โรงพยาบาลพังงา 01/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 01/05/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 10/01/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 26/12/2559

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 23/12/2559

- แบบรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพังงา 06/12/59

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง