พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • Css Template Preview

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- นโยบายงานสุขศึกษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการแพทย์ของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด รพ.พังงา ประจำปี 2562 08/01/2562

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560-2562 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยพยาบาล) 21/06/2562

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร) 18/06/2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร) 14/06/2562

- รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 12/06/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 ตำแหน่ง 06/06/2562

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ) 05/06/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 23/05/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (หมอนวดแผนไทย) 3 ตำแหน่ง 30/04/2562

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 10/04/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 26/11/2561

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 17/06/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/06/2562

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/06/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 13/06/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 11/06/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 06/06/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 06/06/2562

- ราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 05/06/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 97 รายการ 31/05/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 97 รายการ 31/05/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน 21/05/2562

- ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน 21/05/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 97 รายการ 15/05/2562

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 06/06/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 17/04/2562

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/04/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/03/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 20/03/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 12/02/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2562

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง