นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา 01/05/2560

- รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อรับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2560 26/04/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/04/2560

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางเคมีคลินิก ของโรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/05/2560

- ตารางราคาแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างระบบป้องกันเครือข่าย ของโรงพยาบาลพังงา 27/04/2560

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยางานเทคนิคการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพังงา 19/04/2560

- ประกวดราคาซื้อนำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพังงา 10/04/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลพังงา 10/04/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/03/2560

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2560

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง