นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 17/08/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 17/07/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 26/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 19/06/2560

- ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ในระยะเวลา 5 ปี 16/06/2560

- อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 15/06/2560

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา 15/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา 01/05/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/04/2560

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นายช่างโยธา) โรงพยาบาลพังงา 09/08/60

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา25/07/60

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา25/07/60

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ / พนักงานห้องยา)โรงพยาบาลพังงา17/07/60

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (แพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลพังงา17/07/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานห้องยา โรงพยาบาลพังงา 11/07/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยและนายช่างโยธา โรงพยาบาลพังงา 04/07/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา04/07/60

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- สอบราคาซื้อเครื่องดูดเศษเลนส์ต้อกระจก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/08/2560

- สอบราคาซื้อยา Atorvastatin 40mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 07/08/2560

- สอบราคาซื้อเครื่องดูดเศษเลนส์ต้อกระจก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 17/07/2560

- ราคากลางในการจัดซื้อตู้แช่อาหาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 12/07/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางเคมีคลินิก ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ของโรงพยาบาลพังงา 26/05/2560

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางเคมีคลินิก ของโรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/05/2560

- ตารางราคาแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างระบบป้องกันเครือข่าย ของโรงพยาบาลพังงา 27/04/2560

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง