นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

  • Css Template Preview

ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum) 23 กรกฎาคม 2561

รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง 13 กรกฎาคม 2561

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ 2/2561 27-29 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลสีเขียว (Green & Clean Hospital 2018) 21 มิถุนายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 22 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับและร่วมรับเงินบริจาคสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 16 พฤษภาคม 2561

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560-2561 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 06/08/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 06/08/2561

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 17/07/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 03/07/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) โรงพยาบาลพังงา 03/07/2561

- รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของ จ.พังงา ประจำปีการศึกษา 2562 19/06/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักเทคนิคการแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 12/06/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โรงพยาบาลพังงา 12/06/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 31/05/2561

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 08/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 06/08/2561

- การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพังงา 03/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 13/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 11/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 10/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 06/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 05/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 04/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 26/06/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 20/06/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 11/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 06/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 05/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 10/01/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 26/12/2559

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 23/12/2559

- แบบรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพังงา 06/12/59

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง