พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • Css Template Preview

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- นโยบายงานสุขศึกษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการแพทย์ของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด รพ.พังงา ประจำปี 2562 08/01/2562

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560-2562 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข) 02/12/2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) 29/11/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) 28/11/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) 19/11/2562

- ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก 19/11/2562

- รับสมัครบุคลลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 21/10/2562

- รับสมัครบุคลลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 02/10/2562

- รับสมัครบุคลลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 02/10/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) 10/07/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 ตำแหน่ง 06/06/2562

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (หมอนวดแผนไทย) 3 ตำแหน่ง 30/04/2562

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ร่างประกาศจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 63 06/12/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว ปี 63 06/12/2562

- ราคากลาง ปปช. จัดซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปี 63 03/12/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 03/12/2562

- ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 03/12/2562

- คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2562

- ประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 25/11/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 25/11/2562

- ราคากลางในการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21/11/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 15/11/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 07/11/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 07/11/2562

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 15/11/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 05/11/2562

- แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 30/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 30/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 24/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 18/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 02/10/2562

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง