นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 26/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 19/06/2560

- ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ในระยะเวลา 5 ปี 16/06/2560

- อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 15/06/2560

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา 15/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา 01/05/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 24/04/2560

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 20/06/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 20/06/60

- รับสมัครผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย โรงพยาบาลพังงา 20/06/60

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 22/05/60

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 16/05/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 03/05/60

- ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 10/04/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพังงา 20/03/60

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ของโรงพยาบาลพังงา 26/05/2560

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางเคมีคลินิก ของโรงพยาบาลพังงา 24/05/2560

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/05/2560

- ตารางราคาแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างระบบป้องกันเครือข่าย ของโรงพยาบาลพังงา 27/04/2560

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยางานเทคนิคการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพังงา 19/04/2560

- ประกวดราคาซื้อนำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพังงา 10/04/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลพังงา 10/04/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/03/2560

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2560

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง