นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพังงา 7 ธันวาคม 2560

การประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 6 ธันวาคม 2560

ผอ.รพ.พังงาร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรม "การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหาร" 28 พฤศจิกายน 2560

ฟาร์มพินพัฒน์ทุ่งคาโงก มอบไข่ไก่จำนวน 1,200 ฟอง 23 พฤศจิกายน 2560

ผอ.รพ.พังงาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"เหลียวหลังแลหน้า สาสุขพังงา" 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมผู้บริหารเขตสุขภาพ 11 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประสบภัย ณ จังหวัดระนอง 8 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 พฤศจิกายน 2560

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลพังงา 20 ตุลาคม 2560

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2560

- ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลพังงา 29/09/2560

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ป

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 26/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพังงา 07/12/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 20/11/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) โรงพยาบาลพังงา 17/10/2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 12/10/2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลพังงา 15/09/2560

- รับสมัครผู้พิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล) โรงพยาบาลพังงา 07/09/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นายช่างโยธา) โรงพยาบาลพังงา 09/08/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 25/07/2560

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 15 รายการ โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 30/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 29/11/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 29/11/2560

- ราคากลางจ้างก่อสร้าง 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 27/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ โรงพยาบาลพังงา 22/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 12 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ โรงพยาบาลพังงา 15/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 18 รายการ โรงพยาบาลพังงา 08/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/11/2560

- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 23/08/2560

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/60

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/60

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/60

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/60

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/60

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 10/01/60

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 26/12/59

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 23/12/59

- แบบรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพังงา 06/12/59

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง