นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาล28/09/2560

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ป

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 18/09/2560

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 26/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560 โรงพยาบาลพังงา

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 12/10/2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 20/09/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลพังงา 15/09/2560

- รับสมัครผู้พิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล) โรงพยาบาลพังงา 07/09/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) โรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นายช่างโยธา) โรงพยาบาลพังงา 09/08/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 25/07/2560

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 16 รายการ โรงพยาบาลพังงา 12/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 17 รายการ โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/10/2560

- ราคากลางยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพังงา 17/09/2560

- สอบราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ ของโรงพยาบาลพังงา 21/08/2560

- ราคากลางตู้แช่อาหาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา (ครั้งที่ 2) 21/08/2560

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 21/08/2560

- สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลพังงา 21/08/2560

- สอบราคาซื้อเครื่องดูดเศษเลนส์ต้อกระจก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/08/2560

- สอบราคาซื้อยา Atorvastatin 40mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 07/08/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางเคมีคลินิก ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง