นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

  • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 19/04/2561

- มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครผู้พิการเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 12/02/2561

- เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware Petya) และแนวทางในการป้องกัน

- เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware Wannacry) และแนวทางในการป้องกัน

- อันตรายของ โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

- แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Infection)

- การป้องกันและควบคุมการระบาด "โรคไข้เลือดออก"

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

 

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก02/04/2561

- ระเบียนกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล02/04/2561

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561 รพ.พังงา 22/03/2561

- การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2560 รพ.พังงา 22/03/2561

- ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.พังงา 13/03/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลพังงา 29/09/2560

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560-2561 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 26/06/2560

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการสาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ) โรงพยาบาลพังงา 19/04/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) โรงพยาบาลพังงา 10/04/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประกอบอาหาร) โรงพยาบาลพังงา 04/04/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประกอบอาหาร) โรงพยาบาลพังงา 02/04/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 22/03/2561

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพังงา 16/03/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นายช่างโยธา) โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ / พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 05/01/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ) โรงพยาบาลพังงา 25/12/2560

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพังงา 07/12/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 20/11/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) โรงพยาบาลพังงา 17/10/2560

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (e-biding) / รายละเอียดคุณลักษณะ 24/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 19/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 18/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 30/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 29/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ โรงพยาบาลพังงา 26/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 8 รายการ โรงพยาบาลพังงา 21/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 19/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/03/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 10/01/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 26/12/2559

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 23/12/2559

- แบบรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพังงา 06/12/59

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง