นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครผู้พิการเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 12/02/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 15/01/2561

- ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลพังงา 29/09/2560

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 26/06/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560-2561 โรงพยาบาลพังงา

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นายช่างโยธา) โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ / พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 05/01/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ) โรงพยาบาลพังงา 25/12/2560

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพังงา 07/12/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 20/11/2560

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา) โรงพยาบาลพังงา 17/10/2560

- รับสมัครผู้พิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล) โรงพยาบาลพังงา 07/09/2560

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 25/07/2560

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ โรงพยาบาลพังงา 12/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลพังงา 06/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 17 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างทาสีอาคารผู้ป่วยในฉลองศิริราชย์สมบัติ โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานสร้างหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ โรงพยาบาลพังงา 24/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น รพ.สต.เกาะหมากน้อย 24/01/2561

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น ของรพ.สต.เกาะหมากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/01/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 10/01/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 26/12/2559

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 23/12/2559

- แบบรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพังงา 06/12/59

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง