พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กายภาพบำบัด

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ 09/12/2563

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน 28/08/2563

- ประกาศการขับเคลื่อนระบบ Smart Hospital โรงพยาบาลพังงา 30/04/2563

- ประกาศนโยบาย โรงพยาบาลพังงาปลอดบุหรี่ 28/11/2562

- นโยบายงานสุขศึกษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลพังงา 14/02/2562

- นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพังงา 14/02/2562

- อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการแพทย์ของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560-2563 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างปูน/ช่างไม้) โรงพยาบาลพังงา 15/03/2564

- ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) โรงพยาบาลพังงา 25/02/2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) โรงพยาบาลพังงา 29/01/2564

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ) โรงพยาบาลพังงา 09/02/2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ) โรงพยาบาลพังงา 29/01/2564

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลพังงา 29/01/2564

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลพังงา 05/11/2563

- รับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 02/09/2563

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพังงา 02/04/2564

- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพังงา 02/04/2564

- เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอถังสูงทรงแชมเปญขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลพังงา 02/04/2564

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอถังสูงทรงแชมเปญขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลพังงา 02/04/2564

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 26/03/2564

- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 26/03/2564

- ขายตลอดตลาดรายการครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลพังงา 24/03/2564

- ราคากลางจ้างปรับปรุงหอถังสูงทรงแชมเปญขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 19/03/2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา meropenem 1 g โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2564

- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ 17/03/2564

- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 17/03/2564

- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 17/03/2564

- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องล้างเครื่องมือชนิดความถี่สูง ชนิด 3 หลุม 17/03/2564

- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ 17/03/2564

- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ชนิดพกพา 17/03/2564

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอถังสูงทรงแชมเปญขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 08/03/64

- แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา โรงพยาบาลพังงา 04/03/2564

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 25/02/2564

- แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพังงา 22/02/2564

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพังงา 18/01/2564

- แผนการจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 / บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ 14/01/2564

- แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพังงา 14/01/2564

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง