พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

  • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- โครงการจัดทำบัตร Smart card อสม. (แผนการจัดทำ Smart card อสม. จังหวัดพังงา) 10/01/2562

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ปี 2562 21/12/2561

- แบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ ด้วย HPI (สำหรับหัวหน้างานเท่านั้น) 07/11/2561

- คู่มือปฏิบัติแผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โรงพยาบาลพังงา 07/06/2561

- ประกาศโรงพยาบาลพังงาเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน 04/06/2561

- ขออนุญาติเผยแพร่เอกสาร รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 04/06/2561

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพังงา 24/05/2561

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

คุณภาวนิตย์ พวงจิตร มอบเงินบริจาคในนามคุณแม่อุษา พวงจิตรและครอบครัว เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาดูงานจาก กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. เยี่ยมชมหน่วยปฐมภูมิ คลินิกหมอครับครัว รพ.พังงา 12 กุมภาพันธ์ 2562

นายเสรี บุญทอย ประธานศิษย์เก่า วค.ภูเก็ต รุ่นที่๔ และคณะ มอบรถเข็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 8 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 7 กุมภาพันธ์ 2562

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตำบลโคกเจิรญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 7 กุมภาพันธ์ 2562

นางสมจิตร หนักแน่นและครอบครับ มอบเปลนั่งจำนวน 4 รายการ 29 มกราคม 2562

รพ.พังงาได้รับคัดเลือก "องค์กรให้การสันบสนุนคนพิการดีเด่น" ประจำปี 2561 25 มกราคม 2562

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2562 9 มกราคม 2562

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- นโยบายงานสุขศึกษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2562

- อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการแพทย์ของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ รพ.พังงา ประจำปี 2562 23/01/2562

- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด รพ.พังงา ประจำปี 2562 08/01/2562

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560-2562 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ23/01/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ22/01/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 15/01/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 28/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 17/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 11/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 26/11/2561

- ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(e-bidding) โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ 16/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 06/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 02/11/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 12/02/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/12/2561

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 14/12/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 09/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 06/11/2561

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 19/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 08/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/10/2561

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง