พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

อัตรากำลัง ณ มิถุนายน 2562
ตำแหน่งสายงานข้าราชการ
จำนวน
หมายเหตุ
จ.๑๘
ป.
มาช่วย
ไปช่วย
ลาศึกษาต่อ

นายแพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเทคนิค

ตำแหน่งอื่นๆ

29

6

14

187

2

66

32

7

16

205

2

65

 

9

1

2

2

-

1

 

1

-

-

9

-

2

5

-

-

-

-

-

 

ใช้ทุน 8 + ผอ.

 

 

พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างรายเดือน 24

 

 

 

รวม
304
327
15
12
5

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

พนักงานราชการ

43

164

29

56

40

43

164

29

56

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

หมอนวด 6 + พนักงานทำความสะอาด 5

 

รวม
636
634
15
12
5

 

 ณ มิถุนายน 2562 
เฉพาะทางสาขา
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1
แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ
กุมารเวชศาสตร์
3
นายแพทย์เล็ก   พัฒนาการจิต
แพทย์หญิงชลธิชา   ตั้งชีววัฒนกุล
แพทย์หญิงกัณณิกา อยู่มั่น
จักษุวิทยา
1
นายแพทย์โชคชัย   ชุลีวัฒนะพงศ์
จิตเวชศาสตร์
1
แพทย์หญิงชนิกา ศฤงคารชยธวัช
โสต ศอ นาสิก ลาริงค์วิทยา
2
แพทย์หญิงมนฑิรา อุมาสะ
แพทย์หญิงวราลักษณ์ ยั่งสกุล
รังสีวิทยาทั่วไป
2
แพทย์หญิงชัชมานันทน์   สิงหะการ
    แพทย์หญิงชนิกา มหารักษ์
ศัลยศาสตร์
1
นายแพทย์ธารางกูร   ธนูกฤติ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1
นายแพทย์สุพิศ    กันชัย
ศัลยศาสตร์ยูโร
1
นายแพทย์ศุภเดช เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
2
แพทย์หญิงนิรมล   สินอนันต์
แพทย์หญิงธิดารัตน์ โกมล
อายุรศาสตร์
4
นายแพทย์พีรวิชญ์     ปิ่นพิทักษ์
นายแพทย์ยิ่งตะวัน   ตันวิสุทธิ์
นายแพทย์ทนงศักร ชินอรุณชัย
นายแพทย์เดชตระการ รัตน์ฤากรณ์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
1
นายแพทย์ชานนท์    มหารักษ์
พยาธิวิทยากายวิภาค
1
แพทย์หญิงปานหทัย หุตะจูฑะ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-
ตจวิทยา
1
นายแพทย์พรเทพ    สิงหะการ 
เวชศาสตร์ครอบครัว
2
แพทย์หญิงสิรินาฎ     พัฒนพิชัย
แพทย์หญิงวิชุกรานต์ ชนะศิลป์
แพทย์ใช้ทุน
8
นายแพทย์สุทธิรักษ์ สุทธกรณ์
นายแพทย์วรท วิวัฒนสราญรมย์
นายแพทย์ภากร เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ภูริ หฤทัยบริรักษ์
แพทย์หญิงภคินี กูลศิริศรีตระกูล
 
แพทย์หญิงเบญญา แก้วจรัส
แพทย์หญิงสุจิตราภรณ์ อนุบาล
แพทย์หญิงจิรัชยา เจนใจ
รวม
32

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง