นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

อัตรากำลัง ณ ธันวาคม 2560
ตำแหน่งสายงานข้าราชการ
จำนวน
หมายเหตุ
จ.๑๘
ป.
มาช่วย
ไปช่วย
ลาศึกษาต่อ

นายแพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเทคนิค

ตำแหน่งอื่นๆ

30

7

14

184

2

68

32

8

15

204

2

68

 

9

1

1

1

-

2

 

2

-

-

2

-

2

5

-

-

-

-

-

 

ใช้ทุน 9 + ผอ.

 

 

พกส.2 + พรก.1 ลูกจ้างรายเดือน 18

 

 

 

รวม
305
329
14
6
5

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

พนักงานราชการ

51

165

16

61

34

51

165

16

61

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

หมอนวด 6 + พนักงานทำความสะอาด 22

 

รวม
632
635
14
6
5

 

 ณ ธันวาคม 2560 
เฉพาะทางสาขา
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1
นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล
กุมารเวชศาสตร์
2
นายแพทย์เล็ก   พัฒนาการจิต
แพทย์หญิงชลธิชา   ตั้งชีววัฒนกุล
จักษุวิทยา
1
นายแพทย์โชคชัย   ชุลีวัฒนะพงศ์
จิตเวชศาสตร์
1
แพทย์หญิงชนิกา ศฤงคารชยธวัช
โสต ศอ นาสิก ลาริงค์วิทยา
2
แพทย์หญิงมนฑิรา อุมาสะ
แพทย์หญิงวราลักษณ์ ยั่งสกุล
รังสีวิทยาทั่วไป
2
แพทย์หญิงชัชมานันทน์   สิงหะการ
    แพทย์หญิงชนิกา มหารักษ์
ศัลยศาสตร์
2
นายแพทย์ธารางกูร   ธนูกฤติ
นายแพทย์ไพรัช ศิริกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
2
นายแพทย์สุพิศ    กันชัย
นายแพทย์เอกเกษม วาณิชเจริญกุล
ศัลยศาสตร์ยูโร
1
นายแพทย์ศุภเดช เตี๋ยวงษ์สุวรรณ
สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
2
แพทย์หญิงจินตนา   สิงหวรรณกุล
แพทย์หญิงนิรมล   สินอนันต์
อายุรศาสตร์
3
นายแพทย์พีรวิชญ์     ปิ่นพิทักษ์
นายแพทย์ชานนท์    มหารักษ์
นายแพทย์ยิ่งตะวัน   ตันวิสุทธิ์
พยาธิวิทยากายวิภาค
1
แพทย์หญิงปานหทัย หุตะจูฑะ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-
ตจวิทยา
1
นายแพทย์พรเทพ    สิงหะการ 
เวชศาสตร์ครอบครัว
2
แพทย์หญิงสิรินาฎ     พัฒนพิชัย
แพทย์หญิงวิชุกรานต์ ชนะศิลป์
แพทย์ทั่วไป
1
แพทย์หญิงสุกัญญา ขอศานติวิชัย
แพทย์ใช้ทุน
8
นายแพทย์จินตวัต ถาวรแก้ว
แพทย์หญิงทันต์ทิชา วรดี
แพทย์หญิงภูริชญา วราชิต
แพทย์หญิงอัชรายุ คันธานนท์
แพทย์หญิงศุภภรณ์ แก้วปนทอง
 
แพทย์หญิงญาดา เจริญทิพย์ปัญญา
แพทย์หญิงอัจฉราภรณ์ รองพล
แพทย์หญิงปองธิดา พรมคง
รวม
32

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง