พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

อัตรากำลัง ณ มิถุนายน 2561
ตำแหน่งสายงานข้าราชการ
จำนวน
หมายเหตุ
จ.๑๘
ป.
มาช่วย
ไปช่วย
ลาศึกษาต่อ

นายแพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเทคนิค

ตำแหน่งอื่นๆ

29

7

15

185

2

69

30

8

16

202

2

68

 

8

1

1

1

-

1

 

1

-

-

4

-

2

6

-

-

-

-

-

 

ใช้ทุน 8 + ผอ.

 

 

พกส.2 + พรก.1 ลูกจ้างรายเดือน 18

 

 

 

รวม
307
326
12
7
6

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

พนักงานราชการ

49

162

13

70

33

49

162

13

70

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

หมอนวด 6 + พนักงานทำความสะอาด 19

 

รวม
634
633
12
7
6

 

 ณ มิถุนายน 2561 
เฉพาะทางสาขา
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1
แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ
กุมารเวชศาสตร์
3
นายแพทย์เล็ก   พัฒนาการจิต
แพทย์หญิงชลธิชา   ตั้งชีววัฒนกุล
แพทย์หญิงกัณณิกา อยู่มั่น
จักษุวิทยา
1
นายแพทย์โชคชัย   ชุลีวัฒนะพงศ์
จิตเวชศาสตร์
1
แพทย์หญิงชนิกา ศฤงคารชยธวัช
โสต ศอ นาสิก ลาริงค์วิทยา
2
แพทย์หญิงมนฑิรา อุมาสะ
แพทย์หญิงวราลักษณ์ ยั่งสกุล
รังสีวิทยาทั่วไป
2
แพทย์หญิงชัชมานันทน์   สิงหะการ
    แพทย์หญิงชนิกา มหารักษ์
ศัลยศาสตร์
2
นายแพทย์ธารางกูร   ธนูกฤติ
นายแพทย์ไพรัช ศิริกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1
นายแพทย์สุพิศ    กันชัย
ศัลยศาสตร์ยูโร
1
นายแพทย์ศุภเดช เตี๋ยวงษ์สุวรรณ
สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
2
แพทย์หญิงนิรมล   สินอนันต์
แพทย์หญิงธิดารัตน์ โกมล
อายุรศาสตร์
2
นายแพทย์พีรวิชญ์     ปิ่นพิทักษ์
นายแพทย์ยิ่งตะวัน   ตันวิสุทธิ์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
1
นายแพทย์ชานนท์    มหารักษ์
พยาธิวิทยากายวิภาค
1
แพทย์หญิงปานหทัย หุตะจูฑะ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-
ตจวิทยา
1
นายแพทย์พรเทพ    สิงหะการ 
เวชศาสตร์ครอบครัว
2
แพทย์หญิงสิรินาฎ     พัฒนพิชัย
แพทย์หญิงวิชุกรานต์ ชนะศิลป์
แพทย์ใช้ทุน
8
แพทย์หญิงอภิญญา ทับทิมทอง
นายแพทย์ธรรม์ ลี้วิบูลย์ศิลป์
นายแพทย์ศุภฤกษ์ ผ่องอำไพ
นายแพทย์ธนวัฒน์ โพธินารักษ์
แพทย์หญิงโชษิตา แกล้วสงคราม
 
แพทย์หญิงเพียงจิต เสียงอ่อน
แพทย์หญิงนพวรรณ จิตตการ
แพทย์หญิงปรมาพร วงศ์วรชาติ
รวม
30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง