นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพังงา

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่ารถบริการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลพังงา

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง