พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

การต่อต้านการทุจริต

- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด รพ.พังงา ประจำปี 2562 08/01/2562

- ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด รพ.พังงา ประจำปี 256208/01/2562

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" รพ.พังงา ประจำปี 2562 21/12/2561

- ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หัวข้อ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" รพ.พังงา ประจำปี 2562 21/12/2561

- บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลพังงา 19/10/2561

- ประกาศโรงพยาบาลพังงา มอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/2561

- มอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพังงา 19/10/2561

- คู่มือปฏิบัติแผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โรงพยาบาลพังงา 07/06/2561

- ประกาศโรงพยาบาลพังงาเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน 04/06/2561

- ขออนุญาติเผยแพร่เอกสาร รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 04/06/2561

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพังงา 24/05/2561

- บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่ คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพังงา 24/05/2561

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 22/05/2561

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561 รพ.พังงา 22/03/2561

- การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2560 รพ.พังงา 22/03/2561

- ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.พังงา 13/03/2561

- ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลพังงา 29/09/2560

- แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง