.
สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
เรื่องเก่าเก็บมาเล่าใหม่
 
 
 
เรื่องเก่าเก็บมาเล่าใหม่
 
 
 
เครือข่ายที่น่าสนใจ
 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม < เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจ>
 

 วิสัยทัศน์
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจ
พันธกิจ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
กำหนดมาตรฐานและปรับปรุงบริการต่อเนื่อง
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยการเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
 
กฏระเบียบระเบียบข้อตกลงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
 
1. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามเกณฑ์
2. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนต้องเป็นสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพอย่างน้อย 1 ชมรม ได้แก่
     - ชมรมออกกำลังกาย
     - ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ
     - ชมรมลดละเลิกบุหรี่ และสุรา
     - ชมรมคลายเครียด
3. บุคลากรของโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพแล้วพบภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เช่น BMI > 25 ไขมันในเลือดสูง > 200 mg % ต้องเข้าร่วมชมรมออกกำลังกาย และชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ
     - ผู้ที่มีภาวะความเครียดสูง ต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมคลายเครียด
     - ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราต้องเข้าร่วมชมรมลดละเลิกบุหรี่และสุรา
4. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนต้องเป็นแบบอย่างทางด้านสุขภาพ
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110
power by : Unn...คนเดิม