ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสาน
  ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม
     โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์: เป็นเครือข่ายบริหารจัดการบริการสุขภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ