แผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   ปีงบประมาณ 2555

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1. การบริหารการพยาบาลมีประสิทธิภาพ    

มิติที่  1     มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

 

 

 

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพทั้งในระดับองค์กร

และระดับหน่วยงาน(SO1)

 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาลและทุกหน่วยงาน

2.เพื่อให้ทุกหน่วยงาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพสู่มาตรฐานการพยาบาล ระดับ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน

คุณภาพการพยาบาล

ระดับ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

50%

ของกลุ่มการฯ

 

 

 

 

 

 

1.โครงการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในสู่การปฏิบัติ

   1.1 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน

       1.1.1  ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ หลักการ การประเมินคุณภาพการพยาบาลและเครื่องมือฯ

      1.1.2 .แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน

     1.1.3 ทุกหน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพฯตามวิธีการดังนี้

       1.1.3.1 นำ A และ Le ของทุกข้อของหน่วยงานมาเรียงและร่วมกัน วิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน โดยศึกษา

มาตรฐานการพยาบาลควบคู่ไปด้วย

(ตามตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน )

       1.1.3.2 รวบรวมและเรียงลำดับความสำคัญจากผลการวิเคราะห์เพื่อนำเสนอกลุ่มงานการพยาบาลโดยสรุปเป็น

              - แผนพัฒนาแนวทางหรือมาตรฐาน

 

พ.ย -ก.ย 54

 

พ.ย.-ธ.ค 54

 

พ.ย 54

 

 

พ.ย 54

 

 

พ.ย 54

 

 

พ.ย 54

 

 

 

 

ธ.ค 54

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

”

 

 

หัวหน้าตึกทุกหน่วยงาน

 

 

หัวหน้าตึกทุกหน่วยงาน

 

 

 

 

หัวหน้าตึกทุกหน่วยงาน

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1. การบริหารการพยาบาลมีประสิทธิภาพ    

มิติที่  1    มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           - แผนการสื่อสาร แนวทางหรือมาตรฐาน

           - แผนการพัฒนาคุณภาพงานฯลฯ

     1.1.4.รวบรวมกิจกรรมที่ต้องดำเนิน งานทั้งหมดจากทุกหน่วยงานย่อย

     1.1.5 จัดทำเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน โดยมีแผนงาน/โครงการในแต่ละหน่วยงานบริการ

     1.1.6.จัดระบบการติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

          - ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

การพัฒนาคุณภาพ QA ทุกเดือนพร้อมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

1.2. การจัดระบบการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน

    1.2.1 กำหนดระบบประเมินคุณภาพ

ภายในครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย

        - จัดทีมการประเมินฯแบบไขว้ทีม

ภายในกลุ่มการพยาบาล

     1.2.2 กำหนดแผนการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน

 

 

 

 

ธ.ค 54

 

ธ.ค 54

 

 

 

ทุกพฤหัสที่2,4

 

 

 

 

ม.ค -ก.พ.54

 

ม.ค .54

 

 

 

2 ครั้ง/ปี

มค, พ.ค 55

 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

”

 

 

 

”

 

 

 

 

 

”

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  การบริหารการพยาบาลมีประสิทธิภาพ    

มิติที่  1     มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีระบบการวิเคราะห์ความท้าทายขององค์กร

-  สภาพการแข่งขัน

-  ความท้าทายเชิง

 ยุทธ์ศาสตร์

-   ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ร้อยละของตัวชี้วัด

ในแผนยุทธศาตร์

ขององค์กรพยาบาล

ที่ผ่านเกณฑ์

3. ร้อยละของแผน

งาน/โครงการที่

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

ทุกหน่วยงานผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับ 3

 

 

 

          ปีละ 4  ครั้ง

 

 

 

        ปีละ 4  ครั้ง

1.3. การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน

รอบ 2

    1.3.1 ดำเนินการประเมินคุณภาพ

การพยาบาลภายใน

          - นำประเด็นที่ไม่ผ่านระดับ 3  มาจัด

ลำดับความสำคัญและวางแผนพัฒนา

1.4 รับการประเมินจากคณะกรรมการ QA เขต

2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายตามแผนยุทธ์ศาสตร์

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานบริการพยาบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค  55

 

เม.ย ,ส.ค 55

 

 

 

พ.ค  มิ.ย

มค , เมย,  กค, ตค

 

มค , เมย,  กค, ตค

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

 

 

 

 

 

คณะทำงานพัฒนาวิชาการ

และสารสนเทศ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ   

มิติที่  2   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ (WO5 )

 

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมีคุณภาพ

1. ร้อยละความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาลในภาพรวม

     - ผู้ป่วยนอก

     - ผู้ป่วยใน

 

2. ร้อยละความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการพยาบาลในภาพรวม

3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลต่อการสนับสนุนขององค์กรพยาบาล

 

> 85%

 

 

 

 

 

 

> 85%

 

 

 

> 80%

 

 

 

1. การพัฒนาระบบการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

   1.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

   1.2 กำหนดแผนพัฒนาตามส่วนขาดและข้อเสนอแนะ

   1.3  ติดตามผลการพัฒนา

   1.4  สรุปรายงานผล

2. การพัฒนาระบบการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   2.1 กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  2.2  ออกแบบเครื่องมือประเมิน

  2.3  ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  2.4  กำหนดแผนพัฒนาตามส่วนขาดและข้อเสนอแนะ

   2.5 ติดตามผลการพัฒนา

   2.6 สรุปรายงานผล

 

 

 

 

 

ตค.54,เมย.55

พย..54,พค.55

 

 

ตค.54-กย.55

ม.ค.55,มิย.55

 

 

ตค. 54

..54

พ.ย54,.55

ธ.ค.54,มิ.55

 

กพ.55,ก.ค.55

มี.ค.55,ส.ค55

 

 

 

 

 

 

คณะทำงานพัฒนา

บริการพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ   

มิติที่  2   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

 

 

 

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

4.จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ

5. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล

6. ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

7. ร้อยละหน่วยบริการที่ให้บริการในลักษณะงานผู้ป่วยนอก ลดขั้นตอนและลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการที่จุดคัดกรอง

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

3. กำหนดช่องทางการรับข้อเสนอแนะความคิดเห็น

4. กำหนดระยะเวลาและวิธีการการตอบสนองความต้องการและการตอบกลับข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

5. การพัฒนาการลดขั้นตอน /ลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการที่จุดคัดกรอง

 

.54

 

.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มค.55

คณะทำงานพัฒนา

บริการพยาบาล

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ   

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบและกลไกการจัดระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศให้เกิดขึ้นในหน่วยงานบริการพยาบาล (WO4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้ระบบบริการดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

2. เพื่อให้ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่มีคุณภาพ

 

1. จำนวนกลุ่มโรคที่มีการดูแลแบบรายกรณี

 

 

 

 

2. ร้อยละของกลุ่มโรคเป้าหมายที่มีCNPG

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตาม CNPG/care map/path way

 

 

 

 

 

 

> 4 โรค

 

 

 

 

 

 

>80%

 

 

 

 

 

 

 

 

>80%

 

 

 

 

 

1.พัฒนาระบบพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (case management)

   1.1 กำหนดโรคกลุ่มเป้าหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบ

   1.2 ทบทวน/กำหนดวิธีดำเนินงาน

   1.3 ดำเนินการตามแผน

   1.4 สรุปประเมินผล

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

   2.1 กำหนดโรคกลุ่มเป้าหมาย

         Med: MI ,DM, COPD

         Surg: HI, Appendicitis

         Ped:  LBW, Pneumonia, Jaundice

         OB: Preterm ,PPH

   2.2 จัดทำ CNPG เฉพาะโรคที่กำหนด

   2.3 นำ  CNPG สู่ การปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค.54

 

ม.ค.-มี.ค.55

เม.ย.-ก.ย.55

ต.ค.54,ม.ค.55

 

 

 

 

 

\

 

ต.ค.-พ.ย.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.-มี.ค.55

พ.ย.-มี.ค.55

 

 

 

คณะทำงานพัฒนา

บริการพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCT

PCT

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ    

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

4. อัตราการกลับมารักษาซ้ำในรพภายใน28 วันโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

5. ร้อยละของผู้ป่วยเรื้อรังส่ง HHC

6. ร้อยละของผู้ป่วยและญาติมีคะแนนประเมินความรู้ในการดูแลตนเองในระดับดี (>80%)

7. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการ

8. ร้อยละของหน่วยงานมีคะแนนคุณภาพการบันทึก

> 70%

ลดลง10%ต่อปี

 

 

 

> 80%

 

> 95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

> 70%

3. พัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM,MI,HT,CVA,COPD

   3.1 ทบทวนระบบการวางแผนจำหน่าย

   3.2  พัฒนาการให้ข้อมูล / การเสริมพลังอำนาจแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM,MI,HT, CVA,COPD

     3..3    ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

4.   พัฒนาการใช้กระบวนกาพยาบาล/การบันทึกทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติ

    4.1 วิเคราะห์คุณภาพการใช้กระบวนการพยาบาล / การบันทึกทางการพยาบาล

    4.2  จัดทำแผนพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาล / การบันทึกทางการพยาบาล

      4.3  นิเทศติดตามกำกับการใช้กระบวนการการพยาบาล/ การบันทึกทางการพยาบาล

 

 

 

 

พย. 54

พย. 54

 

 

ทุกเดือน

 

 

 

 

 

 

พย. 54

 

พย. – ธค 54.

 

ทุกเดือน

คณะทำงานพัฒนา

บริการพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงานพัฒนา

บริการพยาบาล

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ    

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

 

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

3.  เพื่อให้ระบบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาลมีคุณภาพ

 

 

 

 

9. จำนวนอุบัติการณ์การดูแลความปลอดภัยทางคลินิค (SIMPLE)

  9.1จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการบริหารยา

  9.2  จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือด

 9.3  จำนวนอุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย

 9.4  จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการผูกมัด

 9.5 จำนวนอุบัติการณ์การรักษาผิดคน

 9.5 อัตราการเกิดแผลกดทับ

 9.6  จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดคน

 9.7 จำนวนอุบัติการณ์การใช้ SBAR คลาดเคลื่อน

9.8  ร้อยละของความเสี่ยงระดับ F-I ได้รับการทบทวน

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

< 2%

0

 

0

 

 100%

5. การดูแลความปลอดภัยทางคลินิค(SIMPLE)

   5.1 การพัฒนาการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา

   5.2 การเฝ้าระวังอุบัติเหตุ

   5.3 การพัฒนาแนวทางการดูแลป้องกันแผลกดทับ

   5.4 การพัฒนาการระบุตัวผู้ป่วย

   5.5 การใช้ SBAR

 

 

 

ตค 54- กย 55

คณะทำงานบริหาร

ความเสี่ยงและคณะทำงานพัฒนาบริการพยาบาล

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ  

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

 

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

10. ร้อยละของหน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยงในการให้บริการพยาบาล

11. ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง

  11.1 จำนวนรายงานความเสี่ยงรายเดือน

  11.2 สัดส่วนความเสี่ยงระดับเกือบพลาดต่อจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

  11.3 ร้อยละของความเสี่ยงระดับ A-Eได้รับการทบทวนและวางมาตรการป้องกัน

  11.4 ร้อยละของความเสี่ยงระดับ F-I ได้รับการทบทวนและวางมาตรการป้องกัน

12. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบขององค์กร

100%

 

 

 

 

 

> 45 รายการ:หน่วยงาน: เดือน

> 50%

 

 

> 60%

 

 

 

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการพยาบาล

   6.1 พัฒนาระบบการค้นหาและรายงานความเสี่ยง

   6.2 พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง

 

 

ตค.54-กย. 55

คณะทำงานบริหาร

ความเสี่ยงและคณะทำงานพัฒนาบริการพยาบาล

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2. ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ  

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

 

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

13. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมรับอัคคีภัย

14. ร้อยละการติดเชื้อของโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ร้อยละของบุคลากรพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 4.40 : 1,000

<  0.10 :1,000

 

 

 

 

 

 

 

< 2.60 : 1,000

 < 0.10 : 1,000

< 6.80

< 0.10

100%

 

 

 

 

 

 

7. การเตรียมความพร้อมรองรับอัคคีภัย

   7.1 การเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย

   7.2 ซ้อมแผนอัคคีภัย

   7.3 มีการสรุปบทเรียนและรายงาน

8.  การพัฒนาคุณภาพการป้องกันการติดเชื้อ

  8.1    การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ

              8.1.1  VAP

        8.1.2  LRI

  8.2  การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

        8.2.1  CA- UTI

        8.2.2  UTI

   8.3   การป้องกันการติดเชื้อ BSI

   8.4   การป้องกันการติดเชื้อ Skin c soft tissue  infection

  8.5 ประเมินการติดตามแนวทางปฏิบัติด้าน  IC

       8.5.1 การล้างมือ

       8.5.2 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

       8.5.3 การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ

           8.5.4 การคัดแยกขยะ / การจัดการขยะ

      8.5.5 การใช้ถุงมือ

      8.5.6 การดูแลตา สะดือ

      8.5.7 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

 

 

คณะทำงานพัฒนา

บริการพยาบาล

 

 

คณะทำงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.  ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ    

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบและกลไกการจัดระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศเน้นการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (SO3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

 

16. ร้อยละของหน่วยงานมีแนวทางการลดต้นทุนทางการพยาบาล

 

 

 

 

 

17. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน5ส >80%

1. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศตามแผนที่กำหนด

 

 

 

 

พิ่มขึ้นปีละ 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

(1ครั้ง: เดือน:หน่วยงาน)

9.การพัฒนาการวิเคราะห์และลดต้นทุนทางการพยาบาล

       9.1 การปรับปรุงคุณภาพ การบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่าคุ้มทุน: COPD

       9.2 จัดทำแผนลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สิ้นเปลือง

           9.2.1 อุปกรณ์หมดอายุ

           9.2.2  การแยกขยะติดเชื้อ

           9.2.3 การใช้ถุงขยะ

9. การพัฒนากิจกรรม5ส

    9.1 ปรับปรุงแบบประเมินกิจกรรม5ส

    9.2 ประเมินกิจกรรม5ส

1. พัฒนาระบบการนิเทศ

  1.1 กำหนดทีมนิเทศ

  1.2 กำหนดแนวทางและเครื่องมือนิเทศ

      1.2.1 การบริหาร: คน, แผนงาน /โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     1.2.2 ด้านบริการ : การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย

  1.3 ดำเนินการนิเทศตามแผน

  1.4 สรุปผลการนิเทศ

 

 

 

เมย.55

 

พย. 54

 

 

 

 

 

พย.54

ทุกเดือน

 

 

ตค.54

พย..54

 

 

 

ทุกเดือน

ทุกเดือน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

อายุรกรรม

 

คณะทำงานเครื่องมือ

และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

คณะทำงานเครื่องมือ

และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.  ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

มิติที่  3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการจัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ (ST1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

1.   อัตราความสำเร็จการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ

2.  อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

3. อัตราทารกที่มีภาวะการคลอดก่อนกำหนด

4. อัตราทางรกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ในมารดาที่ Anc ในรพ.

5. อัตราหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี

6. อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์

 

> 85%

 

 

 

< 10%

 

 

<  4 %

 

 

< 7%

 

 

 

< 18%

 

> 75%

1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย TB แบบบูรณาการ

   1.1 การติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ

2. การพัฒนาการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดภาวะเสี่ยง

   2.1 กำหนดกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย

        2.1.1 ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์

        2.1.2 คลอดก่อนกำหนด

        2.1.3 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย

       2.1.4 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

   2.2 ประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายโดยสหสาขาวิชาชีพ

   2.3 พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายตามส่วนขาด

   2.4 ติดตามประเมินผล

  

 

 

.54 -  .55

 

 

 

.54 -  .55

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

และ PCT

 

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

และPCT

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง  บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขและยึดมั่นในองค์กรพยาบาล  

มิติที่  4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการกำลังคนด้านการพยาบาลให้สามารถสร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากรทางการพยาบาลคงอยู่ในระบบ และมีความสุข (WO1) 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรทางการพยาบาล

(WO2)

 

 

 

เพื่อให้บุคลากรมี ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

1.ร้อยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบของ

องค์กรพยาบาล

 

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของบุคลากรทาง

การพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

> 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 80%

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรทางการพยาบาล

   1.1 การพัฒนาระบบการใช้ค่าตอบแทนโดยใช้KPI

1.1.1 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

   1.2 การกำหนดแนวทางในการปกป้องสิทธิของพยาบาลฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ

   1.3 การปรับปรุงระบบความก้าวหน้าวิชาชีพ บุคคลากรพยาบาล  (Career  Ladder)

   1.4 การกำหนดความชัดเจนของหน้าที่

ความรับผิดชอบ

1. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการพยาบาล

   1.1 ประเมินสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ของกพ.

   1.2 ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

   1.3 ประเมินสมรรถนะเฉพาะหน่วยงาน /เฉพาะสาขา

   1.4  จัดทำKPI / แผนพัฒนารายบุคคล

 

 

 

 

 

มค. 55

 

กพ. 55

 

พย.54

 

 

พย.54

 

 

 

มค.55

 

มค.55

 

มค.55

 

มค.55

คณะทำงาน HRD

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง  บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขและยึดมั่นในองค์กรพยาบาล  

มิติที่  4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร (WT 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีพฤติกรรมการดุแลสุขภาพตนเองตามแนวทางที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 80%

2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลทั้งด้านการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลขั้นสูง

   2.1 กำหนดสมรรถนะบุคลากรทางการ

พยาบาลด้านการพยาบาลพื้นฐาน (อิงเกณฑ์ของสภาการพยาบาล)

   2.2 ประเมินสมรรถนะด้านการพยาบาลพื้นฐาน

   2.3 จัดทำKPI / แผนพัฒนารายบุคคลตามส่วนขาด

1. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาล

    1.1 กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล

       1.1.1 การออกกำลังกาย

       1.1.2 ป้องกันโรค

       1.1.3  จัดการความเครียด

       1.1.4  การดูแลด้านโภชนาการ

    1.2 วิเคราะห์ผลการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรทางการพยาบาลตามกิจกรรมการดูแลสุขภาพจากรอบปี 54

     1.3 ดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองตามส่วนขาด

     1.4 ติดตามประเมินผล

 

ธค.54

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 2 ครั้ง

(มค, กค 55)

 

 

คณะทำงาน HRD

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงาน HRD

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง  บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขและยึดมั่นในองค์กรพยาบาล

มิติที่  4   มิติด้านพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ (SO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้บุคลากรมีความ

ตระหนักในด้านจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและ

ผู้ใช้บริการ

1. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ80%

2. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 80%

 

 80%

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การติดตามกำกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพ

  1.1 เฝ้าระวัง/ทบทวนข้อร้องเรียน

  1.2 พัฒนาพฤติกรรมบริการในข้อร้องเรียน

  1.3 ประเมินบุคลากรในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและพัฒนาส่วนขาด (สุ่มประเมินจากผู้ป่วย)

  1.4  ประเมินบุคลากรในการปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยและพัฒนาส่วนขาด (สุ่มประเมินจากผู้ป่วย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกเดือน

ทุกเดือน

 

กพ.55

 

 

มีค.55

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

 

 

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

 

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5   องค์กรพยาบาลมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   

มิติที่  4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

สร้างและสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงานขององค์กรพยาบาล  (WO6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละหน่วยงานสร้างงานวิชาการและนวัตกรรม

2.  เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

1. จำนวนองค์ความรู้และหรือนวตกรรม,วิจัยทางการพยาบาลที่ผลิตโดยหน่วยบริการพยาบาล

2. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลที่นำองค์ความรู้ / วิจัย / เทคโนโลยีทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริการ

 

อย่างน้อย 2 เรื่อง / ปี

 

 

 

 

> 80%

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  :

       1.1.1  การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย

       1.1.2  CQI  / นวตกรรมเรื่องอื่นๆ

2.  โครงการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยจากงานประจำ / งานวิจัย

   2.1  ติดตามงาน  R2R จากปี 2554 

         -  แนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการกำเริบสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

    - การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

    - กระบวนการพยาบาล

    - VAP

    - การจัดการความปวด

    - การเบ่งคลอดโดยใช้ราวโหน

   2.2 โครงการวิจัย / R2R

    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการกำเริบใน COPD

    - การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย

   - การปรับปรุงคุณภาพ การบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่าคุ้มทุน: COPD

 

2,0000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 บาท

3,000 บาท

 

 

3,000 บาท

 

  ปีละ 1 ครั้ง

  เมย -พค. 55

 

 

 

 

 

พย54 -กย .55

 

 

 

 

 

 

 

 

ตค54-ธค.54

ธค.54- พค.55

 

 

  เมย.- กย. 55

 

คณะทำงานพัฒนา

วิชาการและสารสนเทศ

 

 

 

 

 

อายุรกรรม

 

พิเศษสงฆ์

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ผู้ป่วยหนัก

วิสัญญีพยาบาล

สูติกรรม

 

อายุรกรรม

อายุรกรรม

 

 

อายุรกรรม

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5   องค์กรพยาบาลมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   

มิติที่  4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ทันสมัยและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาตนเองและคุณภาพงาน

 

 

 

 

3. จำนวนชุมชน

นักปฏิบัติ (COP) ที่ดำเนินการตามแผน

 

 

 

 

 

 

 

4. บุคลากร พยาบาลที่เยี่ยมชมสื่อสารสนเทศทางวิชาการ

 

 

 

 

100%

( 6 COP)

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 50

 

 

 

 

2 ครั้ง / ปี

 

1 ครั้ง / ปี

   2.3 จัดให้มีการขึ้นทะเบียนรวบรวมผลงานทางวิชาการวิจัย/CQI/นวัตกรรมทางการพยาบาล

3. โครงการส่งเสริมให้มีงานวิชาการ / นวัตกรรมทางการพยาบาล  โดยจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

   3.1 การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย

   3.2 ภาวะตัวเหลือง

   3.3 การบันทึกทางการพยาบาล

   3.4 การจัดการอาการกำเริบสำหรับผู้ป่วย  COPD

    3.5 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

    3.6 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

4.  ครงการเผยแพร่ความรู้ / กิจการด้านการพยาบาล

  4.1 จัดทำ Web board ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้ด้านการประชุมวิชาการและบริการพยาบาลของหน่วยงาน  กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

  4.2 สนับสนุนเอกสารทางวิชาการที่ก้าวหน้าและทันสมัยตลอดเวลา

  4.3 จัดแสดงนิทรรศการในวันพยาบาลแห่งชาติ / วันพยาบาลสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000 บาท

 

500 บาท

ตค.54-กย .55

 

 

 

 

 

มค. –กย 55

 

พย.54-กย 55

พย.54-กย 55

ธค.54-กย 55

 

 พย.54-กย 55

พย54- กย 55

 

 

ธค. 54

 

 

 

มีค, กย 55

 

ตค. 54

คณะทำงานพัฒนา

วิชาการและสารสนเทศ

 

 

 

 

อายุรกรรม

 

กุมารเวชกรรม

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

อายุรกรรม

พิเศษสงฆ์

งานผู้ป่วยนอก

 

คณะทำงานพัฒนา

วิชาการและสารสนเทศ

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5   องค์กรพยาบาลมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   

มิติที่  4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาความพร้อมใช้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  (WO3)

 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระบบสารสนเทศมีความคล่องตัว ถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีการเชื่อมโยง สนับสนุน

บริการพยาบาลทุกงาน

 

5. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มการพยาบาลได้รับ

การอบรมเกี่ยวข้องกับงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลมีฐานข้อมูลจำเป็นตามมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน

2.  จำนวนฐานข้อมูลที่นำระบบ IT  มาใช้

3. มีระบบการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของข้อมูล

10 วัน/คน/ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

อย่างน้อย  1 ฐาน

(ฐานผลลัพธ์)

มี

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานด้านวิชาการ

 5.1 จัดอบรมบุคลากรทางการพยาบาล

     5.1.1   CPR

       5.1.2   Wound  Care

    5.1.3   Respiratory Care

    5.1.4   Nonatal care

    5.1.5   การปฐมนิเทศ

    5.1.6   พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

    5.1.8   งาน IC

    5.1.9   พี่พบน้อง

 5.2  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

    1.1 จัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูลทางการพยาบาล ชนิด  central data   จำนวน 3 ฐาน : บริหาร ,บริการและผลลัพธ์

    1.2  กำหนดระบบบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูล

    1.3  กำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของข้อมูล / การรักษาความลับของข้อมูล

    1.4  กำหนดระบบการรายงาน การประมวลผลข้อมูล

 

 

 

20,00 0  บาท

40,000  บาท

40,000  บาท

15,00 0  บาท

1,0000  บาท

50,000 บาท

2,0000  บาท

40,000 บาท

 

 

 

 

3,0000 บาท

 

 

 

มีค 55

เมย.55

กค 55

กย 55

เมย 55

พย.54–กย 55

พย.54–กย 55

ปีละ 4 ครั้ง

    

 

 

 

ธค. 54

 

 

ธค. 54

 

ธค. 54

 

 

ธค. 54

 

 

คณะทำงาน HRD

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5   องค์กรพยาบาลมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   

มิติที่  4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

เทคโนโยลีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

 

 

     1.5  พัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการพยาบาลในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       มค. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงานพัฒนา

วิชาการและสารสนเทศ