โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์หน่วยงานบริการบริการ

  • ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลตะกั่วป่า

    โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลตะกั่วป่า