ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เดิมชื่อว่า “ สุขศาลาหลวงพ่อเพชร ” ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลไผ่จำศีล ต่อมากระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 จึงย้ายมาตั้งอยู่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ซึ่งมีประชาชนหนาแน่นกว่า

         ปี 2520 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ปรับขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญจึงเกิดขึ้นบนพื้นที่ของวัดหลวงสุนทราราม ที่ตั้งปัจจุบันเนื้อที่ 15 ไร่

      ปี 2528 ประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญ โดยการนำของพระครูวิสิษฐ์ สังฆการเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ มีความประสงค์จะขยายโรงพยาบาล เพื่อให้เพียงพอแก่บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ จึงได้สร้างอาคาร “400 ปี แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ” โดยเงินงบประมาณ และเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปี 2530 และเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ในปี 2537 โดยลำดับ

จวบจนถึงปัจจุบัน ที่โรงพยาบาลได้ก่อตั้งมา การพัฒนาได้ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งด้านอาคาร

สถาน ที่ เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม และบุคลากรของโรงพยาบาล โดยเฉพาะบุคลากรได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านอื่นๆ ดังนั้น โครงการพัฒนาจึงเกิดขึ้นหลายโครงการ ได้แก่ การศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การฟื้นฟูวิชาการ และการรองรับผู้มาศึกษาดูงาน             คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเห็นว่า การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน คงต้องการจะทราบว่าที่เห็นว่ามีคุณภาพนั้น ในความเป็นจริงมีคุณภาพหรือไม่ และเป็นไปตาม มาตรฐานสากลหรือไม่ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จึงได้สมัครเข้าโครงการฝึกอบรม และให้คำปรึกษา แนะนำการจัดระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9000 กลุ่มบริการภาครัฐ ซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนำโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรบาน ISO 9002 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการในการมารับบริการที่โรงพยาบาลวิเศษ ชัยชาญของเรา โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และได้ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 1เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548

                       

            ใน การนี้ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ บุคคลที่ได้เป็นส่วนสำคัญ คงจะไม่พ้นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ที่ร่วมกันตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และที่สำคัญมากที่สุด คือ พวกเราเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญทุกคน ที่จะร่วมกันเสียสละ ทุ่มเท ความคิด แรงกาย แรงใจที่จะนำ โรงพยาบาลไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการทุกคน