คณะผู้บริหาร


นพ.โชคชัย อินทรประสงค์
นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ(นายแพทย์ 8)
(ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมทั่วไป)โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
ประธานกรรมการนพ.สมชาย สัตยฐิติกุล
นายแพทย์ 8
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และเวชระเบียน
รองประธานกรรมการ
นพ.สมชาติ  ลีวรรณเจริญ
นายแพทย์ 7
หัวหน้าฝ่ายการแพทย์
กรรมการ


 
นายสมชาย หลินถาวรดี
เภสัชกร 7
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาบุคลากร
กรรมการนางสุวรรณา  เพิ่มพูล
พยาบาลวิชาชีพ 7
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กรรมการนางทรงศิริ  ติยวัฒนาโรจน์
เภสัชกร 7
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
กรรมการนางกาน์ศินี  ช่วงฉ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการนางวรรณา  บุญขำ
พยาบาลวิชาชีพ 7
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
กรรมการนายเฉลิมพร  กมุท
นัเทคนิคการแพทย์ 7
หัวหน้ากลุ่มการเทคนิคบริการทางการแพทย์
กรรมการนายวิโรจน์  เอี่ยมระหงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข 7
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
กรรมการนพ.เมธี แสงวิภาสนภาพร
นายแพทย์  8
กรรมการพญ. สิจา  ลีลาทนาพร
นายแพทย์ 7
กรรมการพญ.วรรณเพ็ญ  สระทองยอด
นายแพทย์ 7
กรรมการนางกรกนก  ผดุงผิว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
กรรมการ


พญ.ปาณิตดา เจนเจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ