คณะผู้บริหาร


นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
ประธานกรรมการนพ.สมชาย สัตยฐิติกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และเวชระเบียน
รองประธานกรรมการ
นพ.สมชาติ  ลีวรรณเจริญ นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการแพทย์
กรรมการ


 
นายสมชาย หลินถาวรดี
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาบุคลากร
กรรมการนางสุวรรณา  เพิ่มพูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กรรมการนางทรงศิริ  ติยวัฒนาโรจน์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
กรรมการนางกาน์ศินี  ช่วงฉ่ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการนางชมนาด ชัยนิมิตรวัฒนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการนายเฉลิมพร  กมุท
นัเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการเทคนิคการแพทย์
กรรมการนายวิโรจน์  เอี่ยมระหงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
กรรมการนพ.เมธี แสงวิภาสนภาพร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการพญ. สิจา  ลีลาทนาพร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการพญ.วรรณเพ็ญ  สระทองยอด
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการนางกรกนก  ผดุงผิว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
กรรมการ


พญ.ปาณิตดา เจนเจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ