ฝ่ายและหน่วยงาน

แผนภูมิลำดับงาน
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเคหะบริการและอาคารสถานที่
- งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- งานโภชนาการ
โดยคุณ กานต์ศินี ช่วงฉ่ำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7 เป็นหัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาล
รับผิดชอบ
- งานผู้ป่วยนอก
- งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- งานห้องคลอด
- งานห้องผ่าตัด
- งานผู้ป่วยใน
- งานวิสัญญีพยาบาล
- งานซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง
โดยคุณสุวรรณา  เพิ่มพูล  พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 เป็นหัวหน้า
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
รับผิดชอบ
- การบริหารเวชภัณฑ์
- งานบริการเภสัชกรรม
- งานการผลิต
- งานเภสัชกรรมชุมชน
โดยคุณทรงศิริ   ติยวัฒนาโรจน์ เภสัชกร ระดับ 7 เป็นหัวหน้า
ฝ่ายเวชปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชน
รับผิดชอบ
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยนายแพทย์สมชาย สัตยฐิติกุล  นายแพทย์ ระดับ 8 เป็นหัวหน้า
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
รับผิดชอบ
งานทันตสาธารณสุขทั้งในสถานบริการและนอกสถานที่
โดยคุณณิชวรรณ   อิสริยกุลการ ทันตแพทย์ ระดับ4 เป็นหัวหน้า
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
รับผิดชอบ
- งานสุขาภิบาลอาหาร
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- งานเฝ้าระวังโรค
- งานควบคุมโรค
โดยคุณวิโรจน์  เอี่ยมระหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 7 เป็นหัวหน้า
กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
รับผิดชอบ
- งานโลหิตวิทยา
- งานจุลทรรศ์ศาสตร์คลินิค
- งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค
- งานจุลชีววิทยา
- งานธนาคารเลือด
- งานเคมีคลินิค    
- งานรังสิวิทยา
- งานกายภาพบำบัด
โดยคุณเฉลิมพล  กมุท  นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 7 เป็นหัวหน้า
ฝ่ายแผนงานและพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบ
- งานควบคุมคุณภาพและระบบเอกสาร
- งานตรวจติดตามตัวชี้วัดคุณภาพ
- งานประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ
- งานแผนงานและพัฒนาบุคลากร
โดยคุณสมชาย  หลินถาวรดี  เภสัชกร ระดับ 7 เป็นหัวหน้า
ฝ่ายการแพทย์
รับผิดชอบ
- งานเวชปฏิบัติทั่วไป
- งานแพทย์แผนไทย
โดยนายแพทย์สมชาติ  ลีวรรณเจริญ นายแพทย์ ระดับ 7 เป็นหัวหน้า

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สถิติและเวชระเบียน
รับผิดชอบ
- งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
- งานประกันสุขภาพ
- งานเวชระเบียน
- งานสถิติ
โดยนายแพทย์สมชาย  สัตยฐิติกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้า

งานพัฒนาคุณภาพฯ
รับผิดชอบ
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในรงพยาบาล
- ประสานงานำกับองค์กรณ์ภายนอกในการพัฒนาคุณภาพ
โดยคุณสุวรรณา  เพิ่มพูล พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 เป็นหัวหน้า